Zpět na kategorii: ?ervená vína

Pr?m?rné stá?í vinic


?ím starší vinice tím v?tší šance na mimo?ádn? kvalitní hrozny.

Související kategorie:

Pokud výrobce uvádí stá?í vinic, je to jeden z indikátor?, že by víno mohlo být velmi zajímavé. Starší ke?e plodí mén? kvalitn?jších hrozn? a ty poté p?edstavují obecn? kvalitn?jší surovinu. Záleží pochopiteln? i na lokaci, ro?níku dalších postupech zpracování a jiných vlivech.