Trezory na vybavení bytu a chaty

Trezory pro uložení cenného vybavení bytu nebo chaty, jako nap?íklad elektronika ná?adí zbran?.

Trezor m?žeme využít i k uschování daleko b?žn?jších p?edm?t? denní pot?eby. které by jinak byly vystaveny riziku zcizení nebo zni?ení. Nap?íklad k úschov? drobné elektroniky, doklad?, dokument?, cenného vybavení bytu nebo do?asn? i cenných vín, datových nosi?? elektrického ná?adí a zbraní.

M?žeme do trezoru uschovat vybavení nap?íklad p?i odjezdu z chaty nebo domu ?i bytu.

Váhy vlastností v hodnocení

Všechna hodnocení

Bezpe?nostní t?ída

Hlavní funkcí trezoru je poskytovat fyzickou ochranu. M??ítkem míry této fyzické ochrany jsou hodnoty pr?lomové odolnosti, RU.

Aby bylo ?len?ní trezor? uchopitelné jsou zavedeny bezpe?nostní t?ídy trezor?, které ur?ují minimální bezpe?nostní požadavky na trezor dané t?ídy a zárove? doporu?ují pro jaké finan?ní hodnoty cenností je pot?eba odpovídající t?ída. Pojem bezpe?nostní t?ída je definován v norm? ?SN EN 1143-1.

T?ídy jsou ?íslovány vzestupn? podle odolnosti s výjimkou základních t?íd Z1, Z2, Z3 definovaných v norm? ?SN 91 6012 .

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Objem

V n?kterých p?ípadech použití m?že být velký vnit?ní prostor žádoucí, nap?íklad pokud chceme uschovat velké p?edm?ty. Ovšem jindy tomu m?že být naopak pokud chceme uschovat malé cennosti a smlouvy, pak by byl velký trezor p?íliš nápadný.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Ohnivzdorné

Sice trezor chrání obsah p?edevším p?ed fyzickou krádeží, ?asto obsahuje p?edm?ty, které je dobré chránit i p?ed jinými živly nap?íklad požárem. Existuje n?kolik norem pro požární odolnost skladovacích prostor. Míra ochrany se liší podle toho, jako dobu zabrání trezor požáru o ur?ité teplot?, zah?át vnit?ní prostot nad stanovenou teplotu. Teplota požáru se bere podle typické teploty požáru prost?edí, ve kterém se trezor nachází, požadovaná horní mez pro teplotu vnit?ku se stanovuje podle p?edpokládaného obsahu. Tím m?že být papír, datové, nosi?e, munice a jiné látky.

V praxi je ur?itá odolnost proti požáru dosta?ující, protože se nedá p?edpokládat, že by objekt ho?el delší dobu. Není v n?m dost ho?lavého materiálu a hasi?i by mezitím dostali ohe? pod kontrolu.

Odolností proti požáru se zabývají normy EN 14470-1, CSN EN 15659, EN 1047-1, americká norma UL 72...

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Zámek

Zámky se d?lí dle normy EN 1300 podle po?tu kombinací, které nabízejí od nejjednodušších t?ídy A po složit?jší B až po nejpokro?ilejší C. Tato klasifikace hodnotí, jakou p?ekážku p?edstavuje zámek z pohledu po?tu kombinací. Bezpe?nostní t?ída sice stanovuje jaký zámek minimáln? má být u trezoru jaké mechanické odolnosti, m?že tam být ale zámek vyšší t?ídy odolnosti.

Sofistikovan?jší zámky nabízejí vyšší bezpe?nost, ale pochopiteln? za cenu jistého komfortu jako je nap?íklad nutnost pamatovat si delší kód nebo pot?eba kvalitn?jšího a dražšího klí?e. Odoln?jší zámky se tedy vyplatí pouze u trezor? vyšších bezpe?nostních t?íd.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Vnit?ní police

Vnit?ní police se hodí pro roz?len?ní dispozice trezoru, tento parametr je d?ležitý hlavn? u v?tších trezor?.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Související články

Další články
  • Trezory na vybavení bytu a chaty

    Trezor na vybavení domácnosti, chaty, dílny

    Trezor na vybavení domácnosti, chaty, dílny

    V?tšina lidí nesprávn? vnímá trezor jako n?co co je v bankách a do ?eho se dává pouze vysoká hotovost a zlato. Další nesprávnou p?edstavou je, že p?edm?ty, co se prodávají v hobby marketech jako r?zné plechové sejfy, poskytují dostate?nou ochranu pro daný ú?el.