?ervená vína

?ervená vína vyrábí se z modrých hrozn? révy.

?ervená vína se vyrábí z modrých hrozn? révy. Díky delšímu kontaktu š?ávy se slupkami obsahuje oproti bílému vínu i více t?íslovin a resveratolu.

Váhy vlastností v hodnocení

Všechna hodnocení

Bez barviva

Do masov? produkovaných vín se p?idává mega purpurové barvivo, pro korekci barvy a ?áste?n? i chuti a v?n?. Zkrátka pro kamuflaci defekt?. Problém je, že to na lahvi v?tšinou není uvedeno protože to být uvedeno nemusí. Tato produk?ní praktika se týká v?tšiny vín v cenové relaci pod 200 K?. Projevem p?ítomnosti barviva je agresivní pigmentace všeho co p?ijde do styku s vínem, zde je p?íklad sklenice s extrémn? obarveným vínem.

Sklenice s vínem obarvená mega purpurovým barvivem.

Zdroj obrázku vinepair.com

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Ne piliny

Romantická p?edstava zákazníka (nebo oprávn?né o?ekávání) je takové, že víno získává aroma zráním v d?ev?ném sudu. To je ale moc drahé Tak se p?istoupilo k tomu, že se do vína nasypou hobliny (chipsy) daného d?eva. Tato praxe byla v EU do roku 206 zakázána, nyní je povolena. Odkazy na obchody, které podobné polotovary prodávají se dají najít pod hesly "víno taniny chipsy".

Barikování je doménou p?edevším ?ervených vín.

Taková vína mimo jiné nejsou vhodná pro archivaci.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Parker skóre

Robert Parker skóre hodnotí kvalitu vína, výsledný verdikt je obsažen v ?íselném skóre. ?ím více bod? tím lepší víno. • 96 až 100 bod?. Zcela mimo?ádné víno.
 • 90 až 95 bod?. Mimo?ádné víno.
 • 80 až 89 bod?. Od lehce nadpr?m?rných po velmi dobrá vína.
 • 70 až 79 bod?. Pr?m?rná vína. Jsou kvalitn? vyrobena, ale postrádají jakoukoliv zajímavost.
 • 60 až 69 bod?. Podpr?m?rná vína. Mají n?jaké lehce post?ehnutelné defekty.
 • 50 až 59 bod?. Neakceptovatelná vína.title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Wine Spectator

?asopis Wine Spectator sestavuje sv?j vlastní žeb?í?ek hodnocení vín podobn? jako Parker skóre, i zde se jedná o stupnici od 50ti do 100 bod?, kde 100 bod? znamená nejlepší víno. Rozmezí se interpretuje následovn?

 • 95 až 100 bod? Klasická vína.
 • 90 až 94 Vynikající vína.
 • 85 až 89 Velmi dobrá vína.
 • 80 až 84 Dobrá vína.
 • 75 až 79 Ucházející.
 • 74 a mén? Nedoporu?uje se.title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

P?vodní kvasnice

P?i velkovýrob? vín se používají vyšlecht?né kvasinky. V p?ípad?, že je víno ozna?eno jako bio není možné použít vyšlecht?né kvasinky. u biodynamických vín systému Demeter se dokonce nep?idávají kvasinky v?bec.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Pr?m?rné stá?í vinic

Pokud výrobce uvádí stá?í vinic, je to jeden z indikátor?, že by víno mohlo být velmi zajímavé. Starší ke?e plodí mén? kvalitn?jších hrozn? a ty poté p?edstavují obecn? kvalitn?jší surovinu. Záleží pochopiteln? i na lokaci, ro?níku dalších postupech zpracování a jiných vlivech.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Omezená série

Kvalitního vína nelze vyprodukovat velké množství, proto n?kte?í výrobci své top ?ady vín ?íslují po jednotlivých láhvích a uvád?jí celkový po?et láhví v ro?níku.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Související články

Další články
 • ?ervená vína

  Zdravotní p?ínosy vína p?evažují nad riziky

  Zdravotní p?ínosy vína p?evažují nad riziky

  Je víno zdravé nebo zdraví ohrožuje? V prvním ?lánku jsme ukázali jak aditiva a komercionalizace ud?lali z b?žn? dostupného vína nezdravou pr?myslovou potravinu. Nyní se podíváme na to, ?ím je tradi?ní víno zdravé a co ?íkají r?zné studie.

 • ?ervená vína

  Jak velkoprodukce m?ní víno

  Jak velkoprodukce m?ní víno

  Víte skute?n? co je v lahvi vína? Je víno zdravé nebo zdraví ohrožuje? V této sérii se podíváme na to jak se víno stalo z tradi?ního produktu komercionalizovanou komoditou, a podíváme se na p?ínosy a rizika konzumace vína.