Košile

Košile. Pánské košile pro formální i volno?asové užití.

Materiál. Optimální je 100% bavlna, sm?si mají r?zné neoptimální vlastnosti. Mezi bavlnami jsou obrovské rozdíly. Nejkvalitn?jší látky tkané v Evrop?, jsou z dlouhých bavlnových vláken (bavlna Sea Island, nebo Egyptská bavlna) a jsou dvakrát sp?ádané. Díky tomu jsou jemné, lehké a pevné, vydrží dlouho. Levné látky jsou jednotliv? spleteny z krátkých vláken a mají výrazn? horší vlastnosti, hlavn? životnost.St?ih. Zde je klasická konfekce, která sedí pouze modelové postav?, jinak nikomu na sto procent. Perfektn? padnoucí košili docílíme pouze šitím na zakázku, kdy bude zhotovena alespo? jedna (pokud nebude sed?t i druhá) košile z testovacího materiálu. ?asto je šití pouze podle m?r (ob?as dokonce sebraných po internetu) zam??ováno se šitím na zakázku. Takovým zp?sobem nelze docílit výrazn? lepších výsledk? než konfekce, protože až p?i pohybu poznáme, kde je problém ve st?ihu.


Váhy vlastností v hodnocení

Všechna hodnocení

Druh výroby

To jak košile sedí zásadn? ovliv?uje její kvalitu z pohledu uživatele.

Existují t?i základní zp?soby výroby košile.

  1. B?žná konfekce.
  2. M??enka (Made to measure).
  3. Na míru (bespoke)

V p?ípad? konfekce se jedná o masovou produkci na r?zné typizované postavy. Pokud máte št?stí a blížíte se ur?ité postav? košile vám více mén? sedí.

Nejvíce nejasností je okolo m??enky, kterou v?tšina spole?ností ú?elov? vydává za výrobu na míru. Postupuje se tak, že se zm??í n?kolik rozm?r? a na základ? toho se zhotoví košile. Absence možnosti zkoušet produkt reáln? na t?lo m?že mít za následek produkt, který sedí stejn? nebo i h??e než konfekce.

Výroba na míru se zásadn? odlišuje v tom, že se st?ih konstruuje zcela na zákazníka. Vyrobí se prototyp, který se zkouší p?ímo na zákazníkovi. Ud?lají se úpravy ve st?ihu. Teprve potom se realizuje finální produkt.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací
13 %

Látka OEKO-TEX

Látka OEKO-TEX

OEKO-TEX® Standard 100 je standard definující ekologickou nezávadnost látky. Látka nesmí obsahovat nejen nepovolené chemické substance, ale ani ty problematické nebo škodlivé.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací
11 %

Látka materiál

Látka materiál

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací
10 %

D?lené sedlo košile

D?lené sedlo košile

D?lené sedlo košile je místo jednoho sešito ze dvou díl?, kopíruje lépe p?irozený tvar zad. Košile tak lépe sedí. P?lení musí být skute?né tj. jak na vn?jším tak na vnit?ním díle látky. pokud je pouze na vn?jším postrádá svoji funkci, výrobce se kvalitu pouze snaží napodobovat. Takto tedy vypadá sešité sedlo zevnit?.

A tak vypadá pohled na šev sedla košile zezadu

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací
8 %

Látka 1,2,3 ply

Látka 1,2,3 ply

U kvalitn?jších látek se do nit? na p?ízi splétá více vláken, nej?ast?ji 2. Taková p?íze se ozna?uje jako 2-Ply.

Obecn? se ozna?ení p?íze kombinuje s hnotností na délkovou jednotku nit? p?íze takže se m?žeme setkat nap?íklad s ozna?ením NE 120/2 , což znamená 120 délkových jednotek p?íze má ur?enou hmotnost a p?íze je typu 2-Ply, tedy stkaná ze dvou vláken.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací
6 %

P?išití knoflík?

P?išití knoflík?

Levné košile mají p?išití knoflík? realizováno strojov? bez kr?ku. Dražší mívají z nití mezi knoflíkem a látkou vyroben kr?ek, takže je knoflík mnohem více odolný proti odtržení.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Porvedení šv?

Pozná se hlavn? na bo?ních švech. Pokud je použita technika p?eplátovaného švu je výsledek pevn?jší a komfortn?jší na t?lo. Alternativou je levn?jší a mén? kvalitní technika je twin needle

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Bez lepení

hlavní výhodou takového provedení je možnost vým?ny límce a manžet. Látka se zdaleka nejvíce namáhá na okraji manžet a límc?, kde se prod?e. Pokud jsou tyto díly p?išity, lze je vym?nit a tak výrazn? prodloužit životnost košile.

Protože v okrajích límc? a manžet je jednak látka ost?e ohnutá a ješt? se namáhá, je to první místo kde se prod?e. Pokud je zde použito lepení není ekonomická šance provést opravu a musíte vyhodit celou košili.

Pokud naopak máte možnost tyto ?ásti odpárat a vym?nit, pak má košile tém?? neomezenou životnost.

Zde navíc vyniká další výhoda bílých košil. Zatímco vzorované a barevné látky po letech nebudou k dispozici, nebo budou vypadat odlišn? od oprané látky. Bílá bude vždy bílá.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Jemnost p?íze

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací
3 %

Knoflíkové dirky

Knoflíkové dirky

Korektní provedení knoflíkových dírek je nejd?íve je vy?íznout a poté obšít. Levn?jší alternativa je obšít a poté vy?íznout, pak ale neesteticky koukají nit?.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací
2 %

Knoflíky material

Knoflíky material

N?kdo preferuje tradi?ní perle?ové knoflíky, jiný dává p?ednost kvalitn? vypadajícím plastovým výrobk?m. Ty mohou mít výhody pravidelného provedení, u perle?ových hrozí nap?íklad ostré hrany dírek, které mohou poškodit nit?, kterými je knoflík p?išit.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací