200

Lukáš Neterda

jednatel PORTÁL kvalt.cz s.r.o.

200
Jednatel a zakladatel a iniciátor myšlenky portálu kvalt.cz. Mezi oblasti zájmu pat?í "life science" a informatika, v sou?asné dob? je mimo kvalt.cz partnerem v nanotechnologické firm? respilon.com

Podm?ty pro vznik portálu Kvalt.cz byla snaha strukturovat informace o kvalit? výrobk?, které byly jinak roztroušené po internetu a umožnit jejich srovnání.

Chceme se soust?edit na reálné, relevantní a objektivn? užite?né produkty pro denní život.

S kvalitou je nerozlu?n? spjata problematika biomedicíny. To je obor, který se v zahrani?í rozvíjí tak rychle, že je nutné ?erpat p?ímo z originálních zdroj?. Mezi dobré rozcestníky pat?í blog Joshe Mitteldorfa , r?zní lidé co sledují oblasti anti-agingu , Rhonda Patrick , nebo zajímavé videokurzy. Dále se budeme odkazovat na stránky nadace Weston A. Prince, a jiné zajímavé sv?tové odborníky.


Číst více

Expert na

Články od experta

 • Zdraví fitnes

  Vitamin D, chřipka a koronavirus

  Všichni známe klasické přísloví „Kam nechodí slunce tam chodí lékař“ a tento článek objasní důvod. Klasické chápání chřipky jako přenosné nemoci způsobené virem je nejspíše nesprávné, nižší odolnost vůči viru (i koronaviru) je jen projev (většinou sezónního) nedostatku vitaminu D. Za zmínku stojí, že i jiné virové a bakteriální nemoci, jsou výrazně zhoršeny nedostatkem vitaminu D.
  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  14:22 04.05.2020
 • Zdraví fitnes

  Horméza, hormetický efekt, co tě nezabije to tě posílí

  Jak jsme si už popsali v článku o stárnutí, rozhodující je pro tělo signalizace nikoliv přímý efekt akcí. V článku o stárnutí jsme zmínili případ cvičení, kalorické restrikce a chladu. Celá řada impulsů, které jsou v přílišné dávce negativní, fungují v malé jako důležitý pozitivní signál, Společný název pro tento efekt je hormetický efekt, horméza.
  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  16:05 02.07.2018
 • Anti-Aging

  Proč existuje stárnutí? Demografická teorie stárnutí

  Stárnutí a anti-aging je fenomén který, hýbe odpradávna společností. Přesto věda nedokázala přijít s vysvětlující teorií . Skutečnost je taková, že u lidí dochází procesy stárnutí k cílené autodestrukci, nikoliv k opotřebení nebo vysílení. V principu stejné autodestrukci jako u jiných živočišných druhů, ze stejných tj. demografických důvodů.
  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  15:51 17.06.2018
 • Zdraví fitnes

  Jak chápat základy biologie a medicíny pro hodnocení kvality

  Pro hodnocení kvality je ur?itý model biomedicínského sebepoznání nutný, nebo? kvalita je vztažena k osob? konzumenta. Zde vám p?inášíme obecnou teorii biologie a medicíny, která se krystalizuje z nejnov?jších výzkum?, ale paradoxn? i prastarých pozorování. Cílem je vytvo?it ucelený výklad, který by dával smysl, p?im??en? vystihuje realitu a pomáhá vysv?tlit biologické jevy a jejich p?í?inné souvislosti a praktické d?sledky. Korektní chápání evoluce je pro orientaci v biologie a zdraví nepostradatelné. Tento fakt vystihuje citát „Nic v biologii/medicin? nedává smysl, pouze ve sv?tle evoluce“.
  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  22:58 25.05.2018
 • ?ervená vína

  Zdravotní p?ínosy vína p?evažují nad riziky

  Je víno zdravé nebo zdraví ohrožuje? V prvním ?lánku jsme ukázali jak aditiva a komercionalizace ud?lali z b?žn? dostupného vína nezdravou pr?myslovou potravinu. Nyní se podíváme na to, ?ím je tradi?ní víno zdravé a co ?íkají r?zné studie.
  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  23:23 10.01.2018