Tohle je zem? plná fízl? a my to musíme platit! Nebo ne?

Od zavedení kontroverzního bodového systému to jde s touhle zemí totáln? do kopru. N?jakým t?žko uchopitelným, ale spolehliv? úpln? perverzním cyklickým procesem sm??uje stát k ?ím dál drakoni?t?jším, zcela nep?im??eným a extrémistickým postup?m v??i svému obyvatelstvu. A nejvíce je to vid?t u kategorie t?ch nejohrožen?jších – ?idi??.

650

Erik Sedlá?ek

07:13 20.06.2017

?idi?? je hodn?, jsou snadno vydíratelní (pot?ebují jezdit) a mnoho z nich riskuje setkání s policejním vyd?ra?em prakticky denn?. Pokuty v ?R jsou v p?epo?tu na plat i v absolutní hodnot? široko daleko nejvyšší. A snad v žádné okolní zemi se nesetkáte s tak likvida?ními zákazy ?ízení, jako práv? u nás. M?žeme p?emýšlet nad tím, pro? tomu tak je, pro? máme tolik policajt? (kte?í ani tak nechrání, jako spíš kasírují), pro? policie pot?ebuje tolik nových voz? na m??ení rychlosti, pro?, pro?… Takových otázek bychom si mohli položit v?tší než malé množství, ale s p?í?inou te? asi mnoho nenad?láme, to možná u p?íštích voleb. Nebo taky ne. M?žeme si však te? hned nastínit, co nám hrozí, jak se bránit a zjistit, zda se nás to vlastn? v?bec týká.

Nejsem pirát, nic pro m?

A? je to zvláštní, stále existuje pom?rn? velká skupina lidí, kte?í si myslí, že když ned?lají nic „špatného“, tak nikdy nemohou mít problém s policií. A v?bec, když je n?kdo pirát, tak je blbej a a? platí jak mourovatej, dob?e mu tak! No, s t?mito lidmi je to jako s motorká?i. Ti se obecn? d?lí na dv? skupiny – na ty, kte?í už spadli, a na ty, kte?í teprve spadnou. S ?idi?i je to podobné. Je pouze otázkou ?asu, kdy každého z nás za volantem bude chtít n?jaký policajt zkasírovat za domn?lý p?estupek, aby si tak ud?lal ?árku, a na konci m?síce dostal prémie. Kdo si myslí, že se ho policejní buzerace netýká, zm?ní názor nejpozd?ji ve chvíli, kdy se s ní setká osobn?. Mimochodem, víte ur?it?, že vaše lékárni?ka není prošlá?

Cht?jí mi sebrat ?idi?ák, zni?it obživu a sed?ít z k?že!

Ur?it? to znáte. Ve?er zajdete na jedno p?tipivo, zábava je v plném proudu, tak p?ihodíte pár jeg?ík? a jde se do hajan. Ráno v pohodi?ce vyrazíte do práce, jenže než tam dojedete, staví vás placatá ?epice s kontrolní kontrolou. Nic netuše, v dobré ví?e (rychle jste nejeli, nikoho neohrožovali) vysázíte s úsm?vem doklady, odpovíte na stupidní dotazy, dýchnete do Drägeru (to je taková ta krabi?ka, která by m?la za ideálních podmínek sd?lit obsah alkoholu v dechu), pípnutí a … úsm?v vám zmrzne. „Co to, vždy? jsem pil(a) v?era v noci! A t?ch piv taky nebylo moc“, chrlíte na paná?ka v uniform?. Po ode?tení odchylky máte 0,3 promile, to je bratru pokutka až 20 tisíc, a s ?idi?ákem se op?t shledáte p?íští rok, když moc dob?e, tak za 6 m?síc?. Panika, stres a hr?za vás paralyzují. Hlavou b?ží myšlenky o p?ekot – auto pot?ebuji k práci, jsem p?ece obcho?ák (taxiká?, profesionální ?idi?, manažer, živnostník, popelá? atd.) musím vozit d?ti, bydlím na vesnici, nikam se nedostanu, bez papír? p?ijdu o práci, konec všeho. D?láte psí o?i, smlouváte, prosíte, slibujete, vyhrožujete, rozbre?íte se. Hodný pan policista ukáže vlídnou tvá?, slíbí, že to nebude tak hrozné, ujistí vás, že nic brát nebude, do?ešíte to na magistrátu. Usušíte slzy, s vd?kem n?co podepíšete a ?íkáte si, že to nakonec tak hrozné nebude. Bude. Za dva týdny dostanete z ú?adu p?edvolání k ústnímu jednání, které prob?hne ?ist? formáln? a poté vám zašlou rozhodnutí s od?vodn?ním, které kopírují z jednoho rozhodnutí do druhého… Neznalí zákon? a nezkušení tvá?í v tvá? ú?adu nemáte šanci, a to ani v p?ípad? sepsání p?ípadného odvolání. Jakmile rozhodnutí nabude právní moci, nastává povinnost odevzdat ?idi?ský pr?kaz a uhradit pokutu, klidn? ve výši m?sí?ního platu. Bože! Pro?? Nic jste neprovedli. Nikomu neublížili, ten nadýchaný „zbytká?“ vás nijak neovlivnil, a v?bec, ani nevíte, jestli to dob?e m??ilo. Kdoví, jestli to není jen vaše fyziologická hladina alkoholu v krvi. Tak pro?? Protože jste uv??ili, že systém je spravedlivý a policie od toho, aby vás chránila. A to je jen jeden z mnoha r?zných, ale skute?ných p?ípad? a situací, které se d?jí v této zemi dnes a denn?…

Tak a dost!

Možná ale nejste jen ovce, která se nechá kdykoli oholit. Jste rozhodnuti se bránit. Zvláš?, když je to otázka (živo)bytí. Za?nete googlit. Zjistíte, že jste ud?lali blb? úpln? všechno. P?iznali alkohol (i když reáln? vás už nijak neovliv?oval), podepsali jste protokol, souhlasili se vším. Najdete web s užite?nými radami, jak se nenechat okrást státem. Objevíte dokonce speciální fórum, kde vám ukážou, jak se lze aktivn? bránit pomocí znalosti práva… tedy když na to máte spoustu ?asu, odhodlání a víry, že to s pomocí cizích rad a návod? sami zvládnete. Nebo nemáte nic z toho a nevíte, jak z této patálie ven.

Profesionální ?ešení

Pak se dostanete na kvalt a p?e?tete si tento ?lánek. Zjistíte, že existují profesionálové, kte?í se tomuto oboru v?nují. Kupodivu to nejsou naducaní advokáti, kte?í vám za pozdrav naú?tují 2 litry, a za celý p?ípad (když ho zvládnou) vysolíte 25 tisíc. Jsou to specialisté, kte?í problematikou p?estupk? žijí a ochranu bezbranných lidí p?ed systémem berou jako své poslání. Za zlomek ceny právníka s me?ourem, který si ani po?ádn? nepro?etl váš spis (asi jen nem?l ?as…).

Já nevím, nechci aby to bylo ješt? horší…

N?kte?í (t?eba támhle Pepa Beránek, p?ípadn? paní Opatrná z vedlejšího vchodu) se mohou obávat. Co když to bude jen horší? Ten policista by mi mohl dát vyšší pokutu, ú?edník na magistrátu se na m? bude dívat skrz prsty, ješt? mi ten ?idi?ák zlomysln? zabaví na tak dlouho, až zapomenu ?ídit. A v?bec, policajt?m se neodporuje, jsou to p?ece autority, strážci zákona, vlastn? jsou zákon sami a mohou všechno. F?uk. No, pokud rad?ji platíte za n?co, o ?em nejste p?esv?d?eni, že by komukoli skute?n? uškodilo, ale máte dobrý pocit z toho, že jste vzorný ob?an, pokud vám nevadí spolknout vlastní d?stojnost a nevyžadujete rovnocenné postavení p?ed správním orgánem, pokud nestojíte o férový proces a respektování vašich práv, pak rad?ji sklopte hlavu, zapla?te a šet?ete na další výpalné. Jist? p?ijde. Je-li však tohle n?co, co nezkousnete, v??te, že s profesionální ochranou na vaší stran? to bude vždy jenom lepší. Solidní spole?nost p?evezme váš p?ípad, komunikuje s ú?ady za vás, hlídá termíny, ale hlavn? – ví co d?lá, a d?lá to ve váš prosp?ch.

Jak nešlápnout do h…. dob?e vybrat

Samoz?ejm?, jako všude jinde, i v tomto oboru jsou poctivé a spolehlivé spole?nosti, stejn? jako neseriózní podnikavci ?i internetoví exhibicionisté provozující r?zné deriváty svého p?vodního, již profláknutého projektu. Jsou „firmy“, které staví své „know-how“ na obstrukcích (pouze oddalují vykonatelnost trestu), p?ípadn? jako ?idi?e dodávají zem?elé spoluob?any. Spole?ným znakem t?chto podnikavc? pak ?asto bývá nedostate?ná komunikace sm?rem ke klientovi a jeho neznalost o stavu ?ízení (klient nemá p?ístup k materiál?m svého p?ípadu a neví, co se vlastn? d?je, pakliže v?bec n?co). Tedy nic, co by souviselo se skute?nou obhajobou, postavenou na znalosti práva a osobním p?ístupu ke klientovi a jeho p?ípadu, který je pokaždé jiný a n??ím specifický. To vyžaduje znalosti, zkušenosti a pe?livou práci. Našt?stí i takové spole?nosti existují. Jak dob?e vybrat? Komu sv??it svou ochranu? A komu se naopak zdaleka vyhnout? Není to tak složité. Práv? te? jste online, p?ipojeni k internetu. Využijte to. Hledejte reálné reference, pátrejte a ?t?te. Internet vám ukáže vše a google poradí, kdo to d?lá po?ádn? a komu je lepší se vyhnout. Jo takhle, vám se nechce hledat, že? Nemáte ?as a takový ty v?ci… Jasn? chápu. No, tak jo – ušet?íme ?as, námahu, nervy a prachy (p?edevším). P?jdeme rovnou k t?m, kte?í se již osv?d?ili – nezaplatim.cz.

Související články

Další články
 • Tohle je zem? plná fízl? a my to musíme platit! Nebo ne?

  Od zavedení kontroverzního bodového systému to jde s touhle zemí totáln? do kopru. N?jakým t?žko uchopitelným, ale spolehliv? úpln? perverzním cyklickým procesem sm??uje stát k ?ím dál drakoni?t?jším, zcela nep?im??eným a extrémistickým postup?m v??i svému obyvatelstvu. A nejvíce je to vid?t u kategorie t?ch nejohrožen?jších – ?idi??.

  ?idi?? je hodn?, jsou snadno vydíratelní (pot?ebují jezdit) a mnoho z nich riskuje setkání s policejním vyd?ra?em prakticky denn?. Pokuty v ?R jsou v p?epo?tu na plat i v absolutní hodnot? široko daleko nejvyšší. A snad v žádné okolní zemi se nesetkáte s tak likvida?ními zákazy ?ízení, jako práv? u nás. M?žeme p?emýšlet nad tím, pro? tomu tak je, pro? máme tolik policajt? (kte?í ani tak nechrání, jako spíš kasírují), pro? policie pot?ebuje tolik nových voz? na m??ení rychlosti, pro?, pro?… Takových otázek bychom si mohli položit v?tší než malé množství, ale s p?í?inou te? asi mnoho nenad?láme, to možná u p?íštích voleb. Nebo taky ne. M?žeme si však te? hned nastínit, co nám hrozí, jak se bránit a zjistit, zda se nás to vlastn? v?bec týká.

  Nejsem pirát, nic pro m?

  A? je to zvláštní, stále existuje pom?rn? velká skupina lidí, kte?í si myslí, že když ned?lají nic „špatného“, tak nikdy nemohou mít problém s policií. A v?bec, když je n?kdo pirát, tak je blbej a a? platí jak mourovatej, dob?e mu tak! No, s t?mito lidmi je to jako s motorká?i. Ti se obecn? d?lí na dv? skupiny – na ty, kte?í už spadli, a na ty, kte?í teprve spadnou. S ?idi?i je to podobné. Je pouze otázkou ?asu, kdy každého z nás za volantem bude chtít n?jaký policajt zkasírovat za domn?lý p?estupek, aby si tak ud?lal ?árku, a na konci m?síce dostal prémie. Kdo si myslí, že se ho policejní buzerace netýká, zm?ní názor nejpozd?ji ve chvíli, kdy se s ní setká osobn?. Mimochodem, víte ur?it?, že vaše lékárni?ka není prošlá?

  Cht?jí mi sebrat ?idi?ák, zni?it obživu a sed?ít z k?že!

  Ur?it? to znáte. Ve?er zajdete na jedno p?tipivo, zábava je v plném proudu, tak p?ihodíte pár jeg?ík? a jde se do hajan. Ráno v pohodi?ce vyrazíte do práce, jenže než tam dojedete, staví vás placatá ?epice s kontrolní kontrolou. Nic netuše, v dobré ví?e (rychle jste nejeli, nikoho neohrožovali) vysázíte s úsm?vem doklady, odpovíte na stupidní dotazy, dýchnete do Drägeru (to je taková ta krabi?ka, která by m?la za ideálních podmínek sd?lit obsah alkoholu v dechu), pípnutí a … úsm?v vám zmrzne. „Co to, vždy? jsem pil(a) v?era v noci! A t?ch piv taky nebylo moc“, chrlíte na paná?ka v uniform?. Po ode?tení odchylky máte 0,3 promile, to je bratru pokutka až 20 tisíc, a s ?idi?ákem se op?t shledáte p?íští rok, když moc dob?e, tak za 6 m?síc?. Panika, stres a hr?za vás paralyzují. Hlavou b?ží myšlenky o p?ekot – auto pot?ebuji k práci, jsem p?ece obcho?ák (taxiká?, profesionální ?idi?, manažer, živnostník, popelá? atd.) musím vozit d?ti, bydlím na vesnici, nikam se nedostanu, bez papír? p?ijdu o práci, konec všeho. D?láte psí o?i, smlouváte, prosíte, slibujete, vyhrožujete, rozbre?íte se. Hodný pan policista ukáže vlídnou tvá?, slíbí, že to nebude tak hrozné, ujistí vás, že nic brát nebude, do?ešíte to na magistrátu. Usušíte slzy, s vd?kem n?co podepíšete a ?íkáte si, že to nakonec tak hrozné nebude. Bude. Za dva týdny dostanete z ú?adu p?edvolání k ústnímu jednání, které prob?hne ?ist? formáln? a poté vám zašlou rozhodnutí s od?vodn?ním, které kopírují z jednoho rozhodnutí do druhého… Neznalí zákon? a nezkušení tvá?í v tvá? ú?adu nemáte šanci, a to ani v p?ípad? sepsání p?ípadného odvolání. Jakmile rozhodnutí nabude právní moci, nastává povinnost odevzdat ?idi?ský pr?kaz a uhradit pokutu, klidn? ve výši m?sí?ního platu. Bože! Pro?? Nic jste neprovedli. Nikomu neublížili, ten nadýchaný „zbytká?“ vás nijak neovlivnil, a v?bec, ani nevíte, jestli to dob?e m??ilo. Kdoví, jestli to není jen vaše fyziologická hladina alkoholu v krvi. Tak pro?? Protože jste uv??ili, že systém je spravedlivý a policie od toho, aby vás chránila. A to je jen jeden z mnoha r?zných, ale skute?ných p?ípad? a situací, které se d?jí v této zemi dnes a denn?…

  Tak a dost!

  Možná ale nejste jen ovce, která se nechá kdykoli oholit. Jste rozhodnuti se bránit. Zvláš?, když je to otázka (živo)bytí. Za?nete googlit. Zjistíte, že jste ud?lali blb? úpln? všechno. P?iznali alkohol (i když reáln? vás už nijak neovliv?oval), podepsali jste protokol, souhlasili se vším. Najdete web s užite?nými radami, jak se nenechat okrást státem. Objevíte dokonce speciální fórum, kde vám ukážou, jak se lze aktivn? bránit pomocí znalosti práva… tedy když na to máte spoustu ?asu, odhodlání a víry, že to s pomocí cizích rad a návod? sami zvládnete. Nebo nemáte nic z toho a nevíte, jak z této patálie ven.

  Profesionální ?ešení

  Pak se dostanete na kvalt a p?e?tete si tento ?lánek. Zjistíte, že existují profesionálové, kte?í se tomuto oboru v?nují. Kupodivu to nejsou naducaní advokáti, kte?í vám za pozdrav naú?tují 2 litry, a za celý p?ípad (když ho zvládnou) vysolíte 25 tisíc. Jsou to specialisté, kte?í problematikou p?estupk? žijí a ochranu bezbranných lidí p?ed systémem berou jako své poslání. Za zlomek ceny právníka s me?ourem, který si ani po?ádn? nepro?etl váš spis (asi jen nem?l ?as…).

  Já nevím, nechci aby to bylo ješt? horší…

  N?kte?í (t?eba támhle Pepa Beránek, p?ípadn? paní Opatrná z vedlejšího vchodu) se mohou obávat. Co když to bude jen horší? Ten policista by mi mohl dát vyšší pokutu, ú?edník na magistrátu se na m? bude dívat skrz prsty, ješt? mi ten ?idi?ák zlomysln? zabaví na tak dlouho, až zapomenu ?ídit. A v?bec, policajt?m se neodporuje, jsou to p?ece autority, strážci zákona, vlastn? jsou zákon sami a mohou všechno. F?uk. No, pokud rad?ji platíte za n?co, o ?em nejste p?esv?d?eni, že by komukoli skute?n? uškodilo, ale máte dobrý pocit z toho, že jste vzorný ob?an, pokud vám nevadí spolknout vlastní d?stojnost a nevyžadujete rovnocenné postavení p?ed správním orgánem, pokud nestojíte o férový proces a respektování vašich práv, pak rad?ji sklopte hlavu, zapla?te a šet?ete na další výpalné. Jist? p?ijde. Je-li však tohle n?co, co nezkousnete, v??te, že s profesionální ochranou na vaší stran? to bude vždy jenom lepší. Solidní spole?nost p?evezme váš p?ípad, komunikuje s ú?ady za vás, hlídá termíny, ale hlavn? – ví co d?lá, a d?lá to ve váš prosp?ch.

  Jak nešlápnout do h…. dob?e vybrat

  Samoz?ejm?, jako všude jinde, i v tomto oboru jsou poctivé a spolehlivé spole?nosti, stejn? jako neseriózní podnikavci ?i internetoví exhibicionisté provozující r?zné deriváty svého p?vodního, již profláknutého projektu. Jsou „firmy“, které staví své „know-how“ na obstrukcích (pouze oddalují vykonatelnost trestu), p?ípadn? jako ?idi?e dodávají zem?elé spoluob?any. Spole?ným znakem t?chto podnikavc? pak ?asto bývá nedostate?ná komunikace sm?rem ke klientovi a jeho neznalost o stavu ?ízení (klient nemá p?ístup k materiál?m svého p?ípadu a neví, co se vlastn? d?je, pakliže v?bec n?co). Tedy nic, co by souviselo se skute?nou obhajobou, postavenou na znalosti práva a osobním p?ístupu ke klientovi a jeho p?ípadu, který je pokaždé jiný a n??ím specifický. To vyžaduje znalosti, zkušenosti a pe?livou práci. Našt?stí i takové spole?nosti existují. Jak dob?e vybrat? Komu sv??it svou ochranu? A komu se naopak zdaleka vyhnout? Není to tak složité. Práv? te? jste online, p?ipojeni k internetu. Využijte to. Hledejte reálné reference, pátrejte a ?t?te. Internet vám ukáže vše a google poradí, kdo to d?lá po?ádn? a komu je lepší se vyhnout. Jo takhle, vám se nechce hledat, že? Nemáte ?as a takový ty v?ci… Jasn? chápu. No, tak jo – ušet?íme ?as, námahu, nervy a prachy (p?edevším). P?jdeme rovnou k t?m, kte?í se již osv?d?ili – nezaplatim.cz.

  650
  Expert

  Erik Sedlá?ek

  07:13 20.06.2017