Všeobecné podmínky užití portálu kvalt.cz

Všeobecné podmínky užití portálu kvalt.cz Ú?INNÉ od 16.7.2015

200

Lukáš Neterda

19:14 10.02.2016

Všeobecné podmínky užití portálu kvalt.cz

Ú?INNÉ od 16.7.2015

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto podmínky upravují podmínky užívání Portálu kvalt.cz a souvisejících služeb, které jsou poskytovány spole?ností PORTÁL Kvalt.cz s.r.o., se sídlem Polská 1673/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2, I?O: 018 40 592, zapsanou v obchodním rejst?íku vedeném M?stským soudem v Praze pod sp. zn. C 212388 („Provozovatel“ nebo „Kvalt.cz“) prost?ednictvím Portálu kvalt.cz.
  2. Nedílnou sou?ásti Podmínek jsou Zvláštní podmínky užití Portálu pro Obchodníky.
 1. DEFINICE POJM?
  1. Pokud z kontextu t?chto Podmínek a/nebo Smlouvy, pokud byla uzav?ena, jednozna?n? neplyne n?co jiného, mají níže uvedené pojmy užívané v t?chto Podmínkách a ve Smlouv? následující význam:

Autorský zákon“ znamenázákon ?. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm?n? n?kterých zákon?, ve zn?ní pozd?jších p?edpis?;

E-shop“ znamená internetový obchod, provozovaný Obchodníkem, který je propojený s Portálem kvalt.cz prost?ednictvím XML Feedu;

Expert“ znamená fyzická a/nebo právnická osoba registrovaná na Portálu jako Expert, která na Portálu m?že hodnotit Zboží, E-shopy a Obchodníky, tvo?it a p?idávat P?ísp?vky, nastavovat váhy kvalitativních kritérií Zboží, p?ípadn? další oprávn?ní zp?ístupn?ná v rámci Expertova Uživatelského ú?tu.

Hostingová platforma“ znamená www.master.cz nebo jiná cloudová hostingová platforma, o které bude Provozovatel Uživatele informovat;

Internetové stránky“ znamenajíinternetové stránky Provozovatele na webové adrese http://www.kvalt.cz, na kterých je provozován Portál;

Nabídka“ znamená nabídka Zboží nabízeného Obchodníky prost?ednictvím jejich E-shop? obsahující všechny informace o Zboží vyžadované Portálem, která je zobrazená na Internetových stránkách Portálu. Nabídka Obchodník? zobrazená na Portálu má pouze informativní charakter a není pro Provozovatele závazná;

Ob?anský zákoník“ znamená zákon ?. 89/2012 Sb., ob?anský zákoník, ve zn?ní pozd?jších p?edpis?;

Obchodník“ znamená podnikatel provozující E-shop, který je registrovaný na Portálu, aby zde umís?oval Nabídku svého Zboží;

Oprávn?ný uživatel“ znamená spole?né ozna?ení Uživatele, Experta a Obchodníka p?istupujících na Internetové stránky v souladu s t?mito Podmínkami;

Osobní údaj“ znamená jakákoliv informace týkající se ur?ené nebo ur?itelné fyzické osoby, kterou lze p?ímo ?i nep?ímo identifikovat zejména na základ? ?ísla, kódu nebo jednoho ?i více prvk?, specifických pro její fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu;

Podmínky“ znamenají tyto Všeobecné podmínky užití Portálu kvalt.cz, v?etn? Zvláštních podmínek užití Portálu pro Obchodníky, v rozsahu v jakém si neodporují s t?mito Všeobecnými podmínkami užití Portálu kvalt.cz, a to v jejich platném zn?ní. V p?ípad? vzájemného rozporu Všeobecných podmínek užití Portálu kvalt.cz a Zvláštních podmínek užití Portálu pro Obchodníky, mají p?ednost Zvláštní podmínky užití Portálu pro Obchodníky;

Podmínky hostingu“ znamenají podmínky užívání Hostingové platformy dostupné na www.master.cz nebo jiné podmínky užívání Hostingové platformy, o kterých bude Provozovatel Uživatele informovat;

Portál“ znamená portál spole?nosti Kvalt.cz provozovaný prost?ednictvím Internetových stránek tvo?ený souborem aplikací, webového rozhraní a dalšího funk?n? ?i technicky souvisejícího hardware a software, který slouží k zajišt?ní p?ístupu Oprávn?ných uživatel? k Portálu Provozovatele a poskytování souvisejících služeb ze strany Provozovatele. Informa?ní systém sestává zejména, nikoliv však výlu?n?, z jednotlivých databází vytvo?ených Provozovatelem a vyhledávacího programového vybavení. Informa?ní systém je p?ístupný prost?ednictvím sít? Internet na Internetových stránkách. Ú?elem Portálu je vytvo?ení prost?edí pro umís?ování Zboží Obchodníky, jeho další vyhledávání, srovnávaní a hodnocení Uživateli nebo Experty a pro p?idávání P?ísp?vk?, p?ípadn? dalších aktivit dle t?chto Podmínek;

Poskytovatel hostingu“ znamená spole?nost Master Internet, s.r.o., která je poskytovatelem Hostingové platformy nebo jiná spole?nost poskytující hostingové služby, o které bude Provozovatel Uživatele informovat;

P?ísp?vky“ znamenají p?ísp?vky, komentá?e, ?lánky, fotografie, videa a recenze Zboží, Obchodník? a E-shop? vkládané Uživateli a Experty na Portálu, a to v rozsahu oprávn?ní nastavených v p?íslušném Uživatelském ú?tu;

Registrace“ znamená proces vytvo?ení Uživatelského ú?tu, který spo?ívá zejména ve (i) vypln?ní registra?ního formulá?e, (ii) vyslovení souhlasu s t?mito Podmínkami, a (iii) odeslání registra?ního formulá?e na Internetových stránkách. Registrace je úsp?šn? dokon?ena potvrzením o Registraci ze strany Provozovatele v souladu s ustanovením ?l. 3 t?chto Podmínek. Uživatel m?že rovn?ž provést registraci prost?ednictvím svého facebookového ú?tu;

Smlouva“ znamená smlouva uzav?ená mezi Provozovatelem a Obchodníkem v souladu s t?mito Podmínkami a Zvláštními podmínkami užití Portálu pro Obchodníky;

Služby“ znamenají služby nabízené Provozovatelem prost?ednictvím Portálu, související zejména s umís?ováním Nabídek Obchodník? a možností jejich vyhledávání, hodnocení, a srovnávání;

Strany“ znamenají Provozovatel, Uživatel, Obchodník a Expert;

Uživatel“ znamená fyzická a /nebo právnická osoba, která prost?ednictvím internetu vstupuje na Internetové stránky za ú?elem prohlížení, vyhledávání, hodnocení a srovnávání Nabídek, hodnocení Zboží a Obchodník? a p?idávání komentá??;

Uživatelský obsah“ znamená veškeré informace, které jsou Oprávn?ným uživatelem uložené ?i jinak zaslané a/nebo umíst?né na Portálu, a to p?edevším ve form? Nabídky, hodnocení, komentá??, ?lánk?, fotografií, a jiné.

Uživatelský ú?et“ znamená ú?et, který si Oprávn?ný uživatel zakládá prost?ednictvím Registrace v souladu s ?lánkem 3 t?chto Podmínek. Uživatelský ú?et umož?uje Oprávn?nému uživateli užívat Portál. Uživatelské ú?ty Obchodníka, Experta a Uživatele se svým obsahem a funkcionalitami mohou vzájemn? odlišovat;

XML Feed“ znamená datový soubor sloužící k exportu Zboží a všech pot?ebných doprovodných informací (název, popis, cena, údaje o dostupnosti, složení, apod.) do Portálu, jedná se o automatizovaný softwarový nástroj;

Zákon o dani z p?idané hodnoty“ znamená zákon ?. 235/2004 Sb., o dani z p?idané hodnoty, ve zn?ní pozd?jších p?edpis?;

Zákon o ochran? osobních údaj?“ znamená zákon ?. 101/2000 Sb. o ochran? osobních údaj? a o zm?n? n?kterých zákon?, ve zn?ní pozd?jších p?edpis?;

Zákon o službách informa?ní spole?nosti“ znamenázákon ?. 480/2004 Sb., o n?kterých službách informa?ní spole?nosti, ve zn?ní pozd?jších p?edpis?;

Zástupce“ znamená fyzická osoba oprávn?na p?ípadn? pov??ená zastupovat právnickou osobou v souladu s platnými právními p?edpisy, tedy zejména v souladu se zápisem v obchodním rejst?íku nebo na základ? zmocn?ní;

Zboží“ znamená produkty nebo služby, které Obchodník nabízí prost?ednictvím svého E-shopu, které vystavuje na Portálu v souladu s t?mito Podmínkami;


 1. ZALOŽENÍ UŽIVATELSKÉHO Ú?TU
  1. Užívání Portálu Uživateli za ú?elem prohlížení, vyhledávání a srovnávání Nabídek a hodnocení Zboží, Obchodník? a E-shop? je možné i bez provedení registrace. N?které funkcionality Portálu (nástroje filtrace obsahu, nastavování preferencí, komunikace s experty, p?ebírání hodnocení z P?ísp?vk?, atd.) však m?žou být p?ístupné pouze pro registrované Uživatele. Užívání Portálu za ú?elem p?idávání Nabídek Obchodníky nebo užívání Portálu Experty vyžaduje Registraci.
  2. Registraci lze provést vypln?ním registra?ního formulá?e p?ístupného na Internetových stránkách. Zájemce o Registraci ú?tu pro Uživatele m?že provést Registraci rovn?ž prost?ednictvím svého facebookového ú?tu, a to kliknutím na p?íslušné tla?ítko na Internetových stránkách. P?i provád?ní Registrace si zájemce o Registraci vybere, jestli se chce na Portálu registrovat jako Uživatel, Obchodník nebo Expert. V závislosti na výb?ru jedné z t?chto variant bude zájemci o Registraci zp?ístupn?n Uživatelský ú?et s odpovídajícími funkcionalitami a oprávn?ními.
  3. P?i Registraci je zájemce o Registraci povinen uvád?t všechny údaje správn? a pravdiv?. V rámci Registrace je zájemce o Registraci povinen se seznámit s aktuálním zn?ním t?chto Podmínek, s nímž vysloví souhlas zaškrtnutím polí?ka „Souhlasím“. Zájemce o Registraci bere na v?domí, že bez ud?lení souhlasu s Podmínkami není možné dokon?it Registraci a využívat funkcionality a Služby ur?ené pouze pro registrované Oprávn?né uživatele.
  4. Na základ? Registrace m?že Oprávn?ný uživatel p?istupovat do uživatelského rozhraní svého Uživatelského ú?tu, využívat jeho jednotlivé funkcionality v souladu s t?mito Podmínkami, užívat Služby a spravovat svoje údaje. V p?ípad?, že je zájemcem o Registraci právnická osoba, m?že Registraci provést pouze Zástupce právnické osoby. Ud?lením souhlasu s t?mito Podmínkami v rámci Registrace Zástupce právnické osoby prohlašuje, že je osobou oprávn?nou p?ípadn? pov??enou zastupovat Oprávn?ného uživatele. Oprávn?ný uživatel zcela odpovídá za získání a udržování veškerých povolení, souhlas? a zajišt?ní spln?ní veškerých dalších zákonných p?edpoklad? pro ?ádnou ?innost Oprávn?ného uživatele.
  5. Každá žádost o Registraci m?že být Provozovatelem porovnávána s aktuálním výpisem zájemce o Registraci z obchodního rejst?íku ?i jiného ve?ejného registru. Po odeslání vypln?ného registra?ního formulá?e spolu s požadovanými informacemi a po p?ípadném ov??ení uvedených údaj? zájemce o Registraci, zašle Provozovatel na adresu elektronické pošty uvedenou zájemcem o Registraci v registra?ním formulá?i potvrzení o Registraci, ?ímž bude Registrace úsp?šn? dokon?ena. Uživatelský ú?et je zp?ístupn?n bezprost?edn? po dokon?ení registrace.
  6. V p?ípad?, že zájemcem o Registraci bude Obchodník, dojde potvrzením Registrace Provozovatelem k uzav?ení p?íslušné Smlouvy za podmínek sjednaných v t?chto Podmínkách a ve Zvláštních Podmínkách pro Podnikatele.
  7. V p?ípad?, že zájemcem o Registraci bude Expert, m?že Provozovatel podmínit potvrzení jeho Registrace doru?ením dodate?ných informací, které si Provozovatel elektronicky nebo písemn? od zájemce vyžádá.
  8. Oprávn?ný uživatel bere na v?domí, že Provozovatel je oprávn?n odmítnout jeho Registraci i bez uvedení d?vodu. Provozovatel si rovn?ž vyhrazuje právo zrušit nebo zablokovat Uživatelský ú?et (i) s uvedením d?vod?, a to v p?ípad?, že nebude Uživatelský ú?et využíván déle než 12 m?síc? nebo v p?ípad? porušení Podmínek ze strany Oprávn?ného uživatele, nebo (ii) bez uvedení d?vod?.
  9. P?ístup k Uživatelskému ú?tu je zabezpe?en p?ihlašovacími údaji, tj. uživatelským jménem a heslem, které si Oprávn?ný uživatel zvolí p?i Registraci. Oprávn?ný uživatel je povinen svoje p?ihlašovací údaje zabezpe?it proti ztrát?, odcizení a zneužití t?etími osobami tak, aby nemohlo dojít k užití Uživatelského ú?tu t?etími osobami. Pokud hrozí zneužití Uživatelského ú?tu t?etí osobou, je Oprávn?ný uživatel povinen na tuto skute?nost Provozovatele upozornit. Provozovatel je v takovém p?ípad? oprávn?n p?ihlašovací údaje k danému Uživatelskému ú?tu zablokovat a vystavit Oprávn?nému uživateli nové. Oprávn?ný uživatel bere na v?domí, že Provozovatel není odpov?dný za p?ípady, kdy dojde k zanedbání zásad bezpe?nosti ze strany Oprávn?ného uživatele ve vztahu k jeho p?ístupovým údaj?m. Oprávn?ný uživatel bere na v?domí a souhlasí, že odpovídá za jakékoli zneužití jeho p?ihlašovacích údaj? t?etí osobou.
  10. Údaje uvedené Oprávn?ným uživatelem v Uživatelském ú?tu a p?i využívání Služeb jsou Provozovatelem považovány za aktuální a správné, p?i?emž Oprávn?ný uživatel nese odpov?dnost za jejich nesprávnost. Oprávn?ný uživatel je povinen uvedené údaje aktualizovat p?i jakékoliv jejich zm?n?. V p?ípad?, že Provozovatel zjistí, že uvedené údaje Oprávn?ného uživatele jsou nepravdivé nebo nesprávné, je Provozovatel oprávn?n pozastavit a/nebo zablokovat p?ístup Oprávn?ného uživatele k jeho Uživatelskému ú?tu.
  11. Oprávn?ný uživatel bere na v?domí, že Uživatelský ú?et p?ípadn? Portál a/nebo Internetové stránky nemusí být dostupné nep?etržit?, a to zejména, nikoliv však výlu?n?, s ohledem na odstávky hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele a/nebo t?etích osob za ú?elem servisních zásah?. Provozovatel vyvine veškeré úsilí, které lze spravedliv? požadovat, k tomu, aby plánované odstávky Portálu nebo Internetových stránek probíhaly v dob?, kdy budou omezovat využívání Uživatelského ú?tu, Služeb a Portálu v co nejmenší možné mí?e. V p?ípad? neplánovaných odstávek Internetových stránek a/nebo Portálu vyvine Provozovatel veškeré úsilí, které lze spravedliv? požadovat, k co nejrychlejšímu zprovozn?ní Internetových stránek a/nebo Portálu.
  12. Oprávn?ní uživatelé berou na v?domí a souhlasí, že jejich Uživatelský ú?et, Uživatelský obsah, P?ísp?vky, hodnocení a komentá?e, které na Portálu obdrželi nebo ud?lili, z?stanou dostupné Provozovateli a Oprávn?ným uživatel?m i v p?ípad? zablokování Uživatelského ú?tu a ukon?ení používání Portálu, a to bez ohledu na d?vod a zp?sob ukon?ení. Oprávn?ní uživatelé souhlasí s tím, že Provozovatel a ostatní Oprávn?ní uživatelé mohou Uživatelský obsah, P?ísp?vky, hodnocení a komentá?e dále užívat, zejména rozmnožovat, rozši?ovat, m?nit nebo p?ekládat.


 1. NABÍDKA ZBOŽÍ VYSTAVENÁ OBCHODNÍKY
  1. Obchodníci umís?ují Nabídky na Portál prost?ednictvím automatizovaného softwarového nástroje XML Feed nebo prost?ednictvím Uživatelského ú?tu Obchodníka. Nabídka umíst?ná na Portálu odkazuje na konkrétní Zboží Obchodníka v jeho E-shopu.
  2. Uživatelé mají prost?ednictvím Portálu možnost vyhledávat a srovnávat jednotlivé Nabídky. Uživatelé dále mohou jednotlivé Obchodníky, Nabídky a/nebo Zboží hodnotit a p?idávat P?ísp?vky. Portál neumož?uje p?ímý nákup Zboží. Nákup Zboží je možné provést pouze na E-shopu Obchodníka. Uživatel m?že navštívit E-shop Obchodníka prost?ednictvím odkazu na internetové stránky E-shopu umíst?ného v rámci Nabídky Zboží. Obchodník odpovídá za shodu Nabídky umíst?né na Portálu a nabídky umíst?né na E-shopu.
  3. Uživatel bere na v?domí, že Nabídka Zboží vystavená na Portálu má pouze informativní charakter a nepovažuje se za nabídku k uzav?ení smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 Ob?anského zákoníku a Provozovatel tedy není obsahem Portálu jakkoliv vázán. Provozovatel není povinen s Uživatelem uzav?ít žádnou smlouvu.
  4. Obchodník dále odpovídá za ?ádné spln?ní povinností vyplývajících z platných právních p?edpis?, zejména Ob?anského zákoníku, ve vztahu k uzavírání smluv se spot?ebiteli (nap?. poskytnutí informaci spot?ebiteli p?ed uzav?ením smlouvy distan?ním zp?sobem).


 1. PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ P?ÍSP?VK?, EXPERTI
  1. Uživatelé a Experti jsou oprávn?ní prost?ednictvím rozhraní Portálu vkládat P?ísp?vky a hodnocení. P?ísp?vky a hodnocení vyjad?ují výhradn? názor jejich autor? a nevyjad?ují názory Provozovatele. Provozovatel nenese žádnou odpov?dnost za pravdivost, odbornost nebo úplnost informací obsažených v P?ísp?vcích a za soulad t?chto informací s platnými právními p?edpisy. P?ísp?vky a hodnocení p?edstavují subjektivní názor jejich autor?, který nemusí poskytovat pravdivou, p?esnou a úplnou informaci o kvalit? a vlastnostech Zboží, Obchodník? nebo E-shop?.
  2. Vkládání P?ísp?vku a hodnocení je možné až po provedení Registrace a je zpravidla bezplatné. Uživatel?m za vložení P?ísp?vku a provedení hodnocení nep?ísluší žádná odm?na. Vložením P?ísp?vku dává Uživatel a Expert Provozovateli souhlas k užití P?ísp?vku ve form? jeho zp?ístupn?ní t?etím osobám, úprav? a reprodukci, bez ohledu na to jestli P?ísp?vek p?edstavuje autorské dílo ve smyslu Autorského zákona a bez ohledu na to jestli došlo k následnému ukon?ení použití Portálu nebo zablokování ?i zrušení Uživatelského ú?tu.
  3. Provozovatel umož?uje Uživatel?m a Expert?m vkládat P?ísp?vky v prost?edí Portálu. Uživatelé a Experti vkládají tyto P?ísp?vky zcela samostatn? prost?ednictvím Internetových stránek, na kterých jsou tyto P?ísp?vky následn? uve?ejn?ny bez jakékoliv p?edchozí kontroly Provozovatelem. Ve smyslu § 5 a § 6 Zákona o službách informa?ních spole?ností není Provozovatel povinen dohlížet na obsah uve?ejn?ných informací (tj. P?ísp?vk?) a aktivn? vyhledávat skute?nosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah vložených informací. Pro vylou?ení pochybností Provozovatel uvádí, že nevykonává žádný vliv na ?innost Uživatele a Experta p?i vkládání P?ísp?vk? a nijak neovliv?uje jejich obsah.
  4. Provozovatel je oprávn?n odstranit jakýkoliv P?ísp?vek, a to i bez uvedení d?vodu, který je v rozporu s platnými právními p?edpisy, dobrými mravy, nesouvisí s tématem nebo p?íslušnou kategorií Zboží, nebo který je schopen jakkoliv poškodit Provozovatele, uživatelé nebo jiné t?etí osoby. Provozovatel není povinen informovat Uživatele, že došlo k odstran?ní jeho p?ísp?vku nebo sd?lovat d?vod odstran?ní. Provozovatel m?že informovat Experta, že došlo k odstran?ní jeho P?ísp?vku. Uve?ejn?ní P?ísp?vku v rozporu s t?mito Podmínkami, platnými právními p?edpisy ?i dobrými mravy m?že vést k zrušení nebo zablokování Uživatelského ú?tu Experta a Uživatele.
  5. Uživatel a Expert jsou zejména povinni se p?i vkládání P?ísp?vk? zdržet uvád?ní informací a údaj? vzbuzujících u ostatních Oprávn?ných uživatel? nebo t?etích osob dojem, že dané informace uvádí Provozovatel nebo jiná osoba jím pov??ená.
  6. Nad rámec výše uvedeného má Expert povinnost p?i tvorb? a uve?ej?ování P?ísp?vk? postupovat s odbornou pé?í, a to zejména s ohledem na to, že vystupuje z pozice Experta, tedy odborníka na ur?itou jím vybranou oblast (p?ípadn? více oblastí), a jeho názory a informace vyjád?ené prost?ednictvím P?ísp?vk? mohou ovliv?ovat názory a rozhodování Uživatel?.
  7. Provozovatel nekontroluje odbornou zp?sobilost Expert? a tito jsou pln? a samostatn? odpov?dní za obsah a odbornost názor?, informací, hodnocení a dalších P?ísp?vk? vložených a zve?ejn?ných na Portálu.
  8. Experti mohou být za svoji aktivitu a kvalitu P?ísp?vk? vložených na Portálu hodnoceni Uživateli a Provozovatelem prost?ednictvím hodnotícího nástroje na Portálu (Reputace). V p?ípad?, kladného hodnocení Experta, m?že být ze strany Provozovatele rozhodnuto o ud?lení jednorázové odm?ny Expertovi. Na odm?nu není ze strany Experta právní nárok a je ?ist? na rozhodnutí Provozovatele jestli dojde k jejímu ud?lení. Na podmínkách vyplacení odm?ny se dohodne Provozovatel s Expertem.
  9. Expert je v rámci své ?innosti na Portálu povinen dodržovat povinnosti vyplývající z t?chto Podmínek a z platných právních p?edpis?, zejména se zavazuje jednat tak, aby neporušoval p?edpisy vztahující se k ochran? práv duševního vlastnictví, ochrany osobnosti, ochran? obchodního tajemství, nekalé sout?ži, apod.


 1. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
  1. Oprávn?ný uživatel nesmí v rámci užívání Portálu, Internetových stránek, Služeb a Uživatelského ú?tu používat programové vybavení, nástroje, postupy ?i mechanismy, které by mohly mít nebo mají negativní vliv na provoz Portálu a/nebo Internetových stránek. Oprávn?ný uživatel rovn?ž nesmí vyvíjet žádnou ?innost znemož?ující a/nebo omezující provoz Portálu a/nebo Internetových stránek ani provád?t jiné zásahy ?i útoky na Portál ?i Internetové stránky.
  2. Oprávn?ný uživatel je povinen využívat Portál, Internetové stránky, Služby a Uživatelský ú?et zp?sobem, který nep?im??en? neomezuje ostatní Oprávn?né uživatele ve využívání Služeb, Portálu a/nebo Internetových stránek. Oprávn?ný uživatel se zavazuje uve?ej?ovat na Portálu prost?ednictvím svého Uživatelského ú?tu jen pravdivé, ur?ité, srozumitelné a nezavád?jící informace, které nezp?sobí újmu Provozovateli, ostatním Oprávn?ným uživatel?m a/nebo t?etím osobám, a ani nebudou v rozporu s právním ?ádem ?eské republiky, t?mito Podmínkami ?i dobrými mravy.
  3. Pokud Oprávn?ný uživatel zjistí, že na Portálu a/nebo na Internetových stránkách jsou uvedeny informace, které jsou nesprávné a/nebo neúplné, v rozporu s obecn? závaznými právními p?edpisy a/nebo informace, které porušují práva t?etích osob, je povinen o této skute?nosti informovat Provozovatele, a to bez zbyte?ného odkladu od takového zjišt?ní.
  4. Provozovatel je oprávn?n v p?ípad? zjišt?ní rozporu mezi Uživatelským obsahem a t?mito Podmínkami, právními p?edpisy ?eské republiky ?i dobrými mravy informovat Oprávn?ného uživatele o zjišt?ném rozporu a požadovat jeho okamžitou nápravu. V p?ípad?, že Oprávn?ný uživatel nezjedná požadovanou nápravu p?es výzvu Provozovatele podle tohoto odstavce 6.4, je Provozovatel oprávn?n závadný Uživatelský obsah a/nebo jeho ?ást odstranit z Portálu a/nebo z Internetových stránek, a to i bez souhlasu Oprávn?ného uživatele. Oprávn?ný uživatel nemá v souvislosti s odstran?ním Uživatelského obsahu podle tohoto odstavce 6.4 nárok na jakoukoli náhradu újmy, jakékoli jiné pln?ní ?i slevu nebo vrácení odm?ny, vyplacené v souladu s t?mito Podmínkami nebo Smlouvou, pokud došlo k jejímu uzav?ení.
  5. Oprávn?ný uživatel bere na v?domí, že obsah Internetových stránek a Portálu, tj. aplikace a obsah jednotlivých databází, m?že být p?edm?tem ochrany podle Autorského zákona. Oprávn?ný uživatel se zavazuje, že nebude provád?t zp?tné analýzy, dekompilace ani jiné formy p?evodu ze strojového kódu ?i zdrojového kódu software, který Provozovatel využívá pro provoz Portálu a Internetových stránek. Oprávn?ný uživatel se rovn?ž zavazuje, že obsah Portálu a Internetových stránek nebude bez p?edchozího písemného souhlasu Provozovatele rozmnožovat, rozši?ovat a/nebo m?nit, p?ípadn? p?ekládat nebo jinak upravovat jakýmkoli jiným zp?sobem a/nebo užívat v rozporu s t?mito Podmínkami.
  6. V p?ípad? prodlení Oprávn?ného Uživatele s pln?ním povinností stanovených v t?chto Podmínkách a/nebo Smlouv?, zejména povinností stanovených v ?l. 4, 5 a 6 Podmínek nebo v ?l. 2, 3 a 5 Zvláštních podmínek užití Portálu pro Obchodníky, v trvání déle než patnáct 15 pracovních dn?, je Provozovatel oprávn?n pozastavit p?ístup Oprávn?ného uživatele k jeho Uživatelskému ú?tu a k Portálu, a to až do ?ádného spln?ní daných povinností. Oprávn?ný uživatel v takovém p?ípad? nemá nárok na prodloužení doby poskytování Služeb o dobu, po kterou byl p?ístup Oprávn?ného uživatele k Uživatelskému ú?tu pozastaven, ani nemá nárok na jakoukoli náhradu újmy, jakékoli jiné pln?ní ?i slevu nebo vrácení odm?ny, vyplacené v souladu s t?mito Podmínkami nebo Smlouvou, pokud došlo k jejímu uzav?ení.
  7. Provozovatel je oprávn?n zablokovat nebo zrušit Uživatelský ú?et, u n?hož existuje podez?ení, že není užíván v souladu s t?mito Podmínkami, Smlouvou ?i p?íslušnými právními p?edpisy, p?ípadn? je na n?m umíst?n Uživatelský obsah, který je v rozporu s t?mito Podmínkami, Smlouvou ?i p?íslušnými právními p?edpisy. Pokud Oprávn?ný uživatel v p?im??ené lh?t?, nejpozd?ji však do 5 pracovních dn?, po zablokování Uživatelského ú?tu nedoloží, že užívání Uživatelského ú?tu ?i Uživatelský obsah jsou v souladu s t?mito Podmínkami, Smlouvou ?i p?íslušnými právními p?edpisy, je Provozovatel oprávn?n Uživatelský ú?et zrušit. Oprávn?ný uživatel nemá v souvislosti se zablokováním Uživatelského ú?tu ?i zrušením Uživatelského ú?tu dle tohoto ustanovení nárok na jakoukoli náhradu újmy, jakékoli jiné pln?ní ?i slevu nebo vrácení odm?ny, vyplacené v souladu s t?mito Podmínkami nebo Smlouvou, pokud došlo k jejímu uzav?ení.
  8. Oprávn?ný uživatel bere na v?domí, že Portál a Internetové stránky jsou provozovány a Služby jsou poskytovány na Hostingové platform?, kterou zajiš?uje Poskytovatel hostingu. Oprávn?ný uživatel prohlašuje, že se seznámil s Podmínkami hostingu a je si v?dom technických a jiných omezení, které z Podmínek hostingu vyplývají. P?ípadnou zm?nu Hostingové platformy, Podmínek hostingu a/nebo Poskytovatele hostingu Provozovatel Oprávn?nému uživateli p?edem oznámí.
  9. Provozovatel je oprávn?n do?asn? nebo trvale odstranit z Portálu a/nebo Internetových stránek jakoukoliv informaci vloženou na Portál a/nebo Internetové stránky Oprávn?ným uživatelem v p?ípad?, že Provozovatel samostatn? získá podez?ení o protiprávním charakteru takovéto zve?ejn?né informace, resp. v p?ípad?, že takováto informace je zp?sobilá zp?sobit újmu Oprávn?ným uživatel?m, Provozovateli a/nebo jiným t?etím osobám.


 1. ODPOV?DNOST ZA ÚJMU, ODPOV?DNOST PROVOZOVATELE
  1. Oprávn?ný uživatel je odpov?dný za újmu, kterou zp?sobí Provozovateli, ostatním Oprávn?ným uživatel?m a/nebo t?etím osobám v d?sledku užívání Služeb, Portálu a/nebo Internetových stránek. Oprávn?ný uživatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k p?edcházení vzniku újmy a k minimalizaci vzniklé újmy.
  2. Oprávn?ný uživatel prohlašuje a je odpov?dný za to, že má veškerá práva nakládat s informacemi, materiály a daty, které prost?ednictvím Portálu zve?ejní nebo jinak zp?ístupní, zejména Uživatelského obsahu, Nabídek a P?ísp?vk?. Oprávn?ný uživatel zejména prohlašuje, že zve?ejn?ním jakýchkoliv informací, materiál? a dat neporušuje práva duševního vlastnictví t?etích osob, v?etn? práv Provozovatele a ostatních Oprávn?ných uživatel?. V p?ípad?, že dojde ze strany Oprávn?ného uživatele k porušení výše uvedených povinností, zavazuje se ochránit Provozovatele p?ed jakýmikoliv nároky t?etích stran z d?vodu porušení jejich práv Oprávn?ným uživatelem a nahradit újmu vzniklou Provozovateli z d?vodu porušení výše uvedených povinností.
  3. Oprávn?ný uživatel bere na v?domí, že Provozovatel není odpov?dný za újmu zp?sobenou (i) poruchou ?i nefunk?ností aplikací nebo systém?, které Provozovatel nemá ve vlastnictví nebo pod kontrolou, a které mají negativní vliv na funkcionalitu Portálu nebo Internetových stránek, (ii) nedostupností Internetových stránek a/nebo Portálu, (iii) nesprávností, neplatností a/nebo neúplností dat/údaj?/informací t?etích osob a/nebo dat/údaj?/informací poskytnutých Oprávn?ným uživatelem, a (iv) Uživatelským obsahem.
  4. Oprávn?ný uživatel bere na v?domí, že Provozovatel neodpovídá za újmu vzniklou v d?sledku využití informací tvo?ících Uživatelský obsah ?i jakýchkoli jiných informací dostupných v rámci užívání Portálu a/nebo Internetových stránek Oprávn?ným uživatelem ?i jakoukoli jinou osobou.
  5. Provozovatel dále neodpovídá zejména za:
   1. pln?ní zákonných povinností vztahujících se k specifickému Zboží (nap?. právní úprava zákona ?. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, týkající se reklamy na lé?ivé p?ípravky a dopl?ky stravy, apod.);
   2. soulad Nabídky, Uživatelského obsahu a/nebo ?innosti Experta s právními p?edpisy (nap?. právní p?edpisy vztahující se k ochran? autorských práv t?etích osob, ochran? proti nekalé sout?ži, ochran? osobnosti, ochran? zdraví, atp);
   3. obsah XML Feedu Obchodník?;
   4. chyby, nep?esnosti nebo vady údaj? v jednotlivých Nabídkách;
   5. pln?ní smluvních nebo zákonných povinností Obchodníka v??i Uživatel?m nebo jiným osobám, které si Zboží od Obchodníka koupily nebo objednaly;
   6. dostupnost Zboží;
   7. škodu, vzniklou Uživateli nebo t?etím osobám v d?sledku porušení povinností ze strany Obchodníka a/nebo Experta;
   8. nevhodný nebo nesprávný výb?r Zboží;
   9. obsah internetových stránek, na které je odkazováno prost?ednictvím Portálu.
  6. Odpov?dnost Provozovatele jakožto poskytovatele služeb informa?ní spole?nosti za obsah informací dodaných a uve?ejn?ných Oprávn?nými uživateli se ?ídí Zákonem o službách informa?ní spole?nosti.


 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ?
  1. Oprávn?ný uživatel prohlašuje, že všechny informace a osobní údaje poskytuje dobrovoln?. Nakládání s osobními údaji Oprávn?ného uživatele podléhá úprav? Zákona o ochran? osobních údaj?.
  2. Oprávn?ný uživatel souhlasí s tím, že jeho osobní údaje mohou být využity k následujícím ú?el?m (i) poskytování služeb prost?ednictvím internetových stránek a pln?ní smluvních povinností, (ii) registraci na internetových stránkách a vedení Uživatelských ú?t?, (iii) reklamní, marketingové a obchodní ú?ely a (iv) analytické a statistické ú?ely,, a to na maximální dobu 5 let nebo do odvolání souhlasu, pokud právní p?edpisy nevyžadují delší dobu zpracování.
  3. Zpracovávané osobní údaje budou zahrnovat titul, jméno a p?íjmení, adresu bydlišt?, obchodní firmu, identifika?ní ?íslo, sídlo, da?ové identifika?ní ?íslo, adresu elektronické pošty a telefonní ?íslo.
  4. Zpracování osobních údaj? bude spo?ívat zejména ve shromaž?ování, ukládání na nosi?e informací, t?íd?ní, používání, p?edávání a uchovávání osobních údaj? automatizovan? a p?ípadn? i manuáln? tak, aby tato ?innost odpovídala výše uvedeným ú?el?m zpracování.
  5. Osobní údaje budou zpracovávány Provozovatelem samostatn? nebo prost?ednictvím n?kterého dalšího zpracovatele, který je uveden v p?íloze t?chto Podmínek.
  6. Oprávn?ný uživatel má právo p?ístupu k osobním údaj?m dle § 12 Zákona o ochran? osobních údaj? a právo na opravu osobních údaj?, jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 Zákona o ochran? osobních údaj?. V p?ípad?, že Oprávn?ný uživatel zjistí nebo se bude domnívat, že Provozovatel správce p?ípadn? zpracovatel provádí zpracování osobních údaj? v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života a/nebo v rozporu s právními p?edpisy zejména se Zákonem o ochran? osobních údaj?, m?že v souladu s ustanovením § 21 Zákona o ochran? osobních údaj? požádat Provozovatele p?ípadn? zpracovatele o vysv?tlení, p?ípadn? o odstran?ní vzniklého stavu, tj. zejména o blokování, provedení opravy, dopln?ní ?i likvidaci svých Osobních údaj?.
  7. Provozovatel používá v rámci provozu Internetových stránek soubory „cookies“ a další technologie. Cookies jsou soubory, které si ukládají informace o pevném disku nebo o prohlíže?i. Dále nap?íklad umož?ují, aby Internetové stránky poznaly, že jste je již navštívili. Cookies nám pomáhají porozum?t tomu, které ?ásti Internetových stránek jsou nejpopulárn?jší, na které stránky chodí Oprávn?ní uživatelé nej?ast?ji a kolik ?asu tam tráví. Cookies nap?íklad umož?ují zajistit, aby informace, které se zobrazí p?i p?íští návšt?v? na Internetových stránkách, odpovídaly uživatelským preferencím. Prohlíže? m?že být nastaven tak, aby p?ijímal všechny cookies, odmítal všechny cookies, nebo oznámil, když je zaslán soubor cookies. V p?ípad?, že nastaví sv?j internetový prohlíže? na p?ijímání cookies, vyjad?ujete tím sv?j souhlas s ukládáním t?chto soubor? na svém pevném disku nebo prohlíže?i. Oprávn?ný uživatel má rovn?ž možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do koncových za?ízení nap?íklad pomocí funkce anonymního prohlížení. Upozor?ujeme, že Internetové stránky jsou navrženy tak, aby pracovaly s využitím cookies, a jakékoliv jejich vy?azení z provozu m?že ovlivnit používání Internetových stránek a znemožnit jejich plné využití. Soubory cookies nesdílíme s t?etí stranou ani zpracovateli dat.
  8. Oprávn?ný uživatel je dále srozum?n a souhlasí s tím, že Provozovatel m?že používat v rámci provozu Internetových stránek a pro ú?ely popsané výše v ?l. 8.7 soubory „cookies“ pat?ící spole?nosti Google Inc. V takovém p?ípad? se používání soubor? „cookies“ ?ídí podmínkami spole?nosti Google Inc. dostupnými v anglickém jazyce na https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
  9. Dalším užíváním našich internetových stránek Oprávn?ný uživatel vyjad?uje sv?j souhlas s umíst?ním soubor? „cookies“ na svém po?íta?i / za?ízení a potvrzuje sv?j souhlas s tím, že k t?mto soubor?m a informacím bude mít Provozovatel p?ístup.
  10. Provozovatel je také oprávn?n sledovat a uchovávat IP adresy Oprávn?ných uživatel?, které identifikují po?íta? nebo za?ízení prost?ednictvím kterého Oprávn?ný uživatel vstupuje na internetové stránky. IP adresy mohou být p?edávány subjekt?m uvedeným v sekci zpracovatel? osobních údaj?.
  11. Portál umož?uje Registraci a jeho další užívání prost?ednictvím uživatelského ú?tu z?ízeného u t?etí osoby – spole?nosti Facebook Ireland Ltd. Z?ízením Uživatelského ú?tu prost?ednictvím facebookového ú?tu je Oprávn?ný uživatel srozum?n a souhlasí s tím, že m?že docházet ke sdílení jeho údaj? t?etím osobám, a to zejména v souladu s pravidly ochrany osobních údaj? spole?nosti Facebook Ireland Ltd dostupnými na https://www.facebook.com/?_rdr#!/privacy/explanation. Pokud si Oprávn?ný Uživatel nep?eje, aby docházelo ke sdílení jeho údaj? se t?etími osobami dle tohoto ?lánku 8.11, musí si z?ídit samostatný Uživatelský ú?et a p?estat využívat p?ihlášení prost?ednictvím svého facebookového ú?tu.


 1. DORU?OVÁNÍ
  1. Jakékoliv oznámení, které má být podle t?chto Podmínek doru?eno Provozovateli nebo Oprávn?nému uživateli (oznámení, žádost, souhlas, sd?lení, výpov??, odstoupení od Smlouvy, apod.), bude u?in?no písemn? ?i elektronicky. Toto oznámení bude považováno za ?ádn? u?in?né, bude-li doru?eno osobn? proti potvrzení, elektronicky (tj. prost?ednictvím adresy elektronické pošty a/nebo Uživatelského ú?tu) nebo doporu?eným dopisem na adresu Provozovatele nebo Oprávn?ného uživatele. Oprávn?ný uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel bude doru?ovat prost?ednictvím kontaktních údaj? uvedených v Uživatelském ú?tu.
  2. Kontaktní údaje pro doru?ování Provozovateli podle p?edchozího odstavce 9.1 jsou:

E-mail: [doplnit]

Datová schránka: r6twguv

Telefon: 723 906 641


 1. ZM?NA PODMÍNEK
  1. Aktuální zn?ní Podmínek bude uve?ejn?no na Internetových stránkách. Provozovatel je oprávn?n zn?ní t?chto Podmínek jednostrann? m?nit ?i dopl?ovat, p?i?emž zm?n?né zn?ní Podmínek nabývá ú?innosti dnem jeho uve?ejn?ní na Internetových stránkách nebo jiným dnem, který Provozovatel ur?í. Provozovatel rovn?ž oznámí takovouto zm?nu zn?ní Podmínek Oprávn?nému uživateli prost?ednictvím jeho Uživatelského ú?tu. Zm?na zn?ní Podmínek nabývá ú?innosti v??i Oprávn?nému uživateli pouze v p?ípad?, že Oprávn?ný uživatel s takovou zm?nou projeví souhlas. Za projevení souhlasu Oprávn?ného uživatele podle p?edchozí v?ty se považuje pokra?ování v užívání Portálu Provozovatele ze strany Oprávn?ného uživatele i po datu ú?innosti zm?ny zn?ní Podmínek.
  2. V p?ípad?, že Oprávn?ný uživatel nesouhlasí se zm?n?ným zn?ním Podmínek, je oprávn?n ukon?it užívání Portálu a vypov?d?t Smlouvu, pokud došlo k jejímu uzav?ení, s výpov?dní lh?tou t?icet (30) kalendá?ních dn?, která po?íná b?žet prvním dnem m?síce následujícího po m?síci, v n?mž byla výpov?? doru?ena Provozovateli.


 1. ZÁV?RE?NÁ USTANOVENÍ
  1. Podmínky v?etn? všech jejich sou?ástí jsou platné na dobu neur?itou a nabývají ú?innosti od 16.7.2015.
  2. Vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Oprávn?ného uživatele neupravená t?mito Podmínkami se ?ídí právním ?ádem ?eské republiky, zejména Ob?anským zákoníkem.
  3. Provozovatel a Oprávn?ný uživatel se zavazují, že veškeré p?ípadné spory vzniklé p?i pln?ní Smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou ?ešit dohodou. Pokud Provozovatel a Oprávn?ný uživatel nevy?eší vzájemné spory smírnou cestou, budou k jejich rozhodování p?íslušné ?eské soudy, a to podle adresy sídla Provozovatele.
  4. Obchodník a Provozovatel ve svých vzájemných vztazích vylu?ují aplikaci ustanovení § 1799 a 1800 Ob?anského zákoníku o doložkách v adhezních smlouvách pro vztahy vyplývající ze Smlouvy.
  5. Obchodník potvrzuje, že pe?liv? posoudil možná rizika vyplývající z pln?ní Smlouvy, a že tato rizika p?ijímá. Zm?ní-li se po uzav?ení Smlouvy okolnosti do té míry, že se pln?ní stane pro Oprávn?ného uživatele obtížn?jší, nem?ní to nic na jeho povinnosti splnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy; ustanovení § 1765 odst. 1 a 1766 Ob?anského zákoníku se neuplatní a Oprávn?ný uživatel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 Ob?anského zákoníku p?ebírá nebezpe?í zm?ny okolností.
  6. Obchodník je oprávn?n postoupit svá práva a/nebo své pohledávky ze Smlouvy nebo její ?ásti t?etím osobám jen s p?edchozím písemným souhlasem Provozovatele.
  7. Pokud by se v d?sledku zm?ny právních p?edpis? nebo jiných d?vod? stala n?která ustanovení t?chto Podmínek neplatnými, neú?innými a/nebo nevymahatelnými, Provozovatel a Oprávn?ný uživatel prohlašují, že Podmínky jsou ve zbývajících ustanoveních platné, neodporuje-li to jejich ú?elu nebo nejedná-li se o ustanovení, která odd?lit nelze. Provozovatel a Oprávn?ný uživatel se v takovém p?ípad? zavazují nahradit takové neplatné, neú?inné a/nebo nevymahatelné ustanovení ?i jeho ?ást ustanovením novým, které bude platné, ú?inné a vymahatelné a jehož v?cný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby ú?el a smysl Podmínek z?stal zachován.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY UŽITÍ PORTÁLU PRO OBCHODNÍKY


Ú?INNÉ OD 16.7.2015


Tyto Zvláštní podmínky užití Portálu pro Obchodníky („Zvláštní podmínky pro Obchodníky“) jsou nedílnou sou?ástí Podmínek a upravují práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem, tj. spole?ností PORTÁL Kvalt.cz s.r.o., se sídlem Polská 1673/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2, I?O: 018 40 592, zapsanou v obchodním rejst?íku vedeném M?stským soudem v Praze pod sp. zn. C 212388, a Obchodníky, užívajícími Portál k zve?ej?ování Nabídek a k nabízení Zboží. Podmínky se na vztahy mezi Provozovatelem a Obchodníkem použijí v rozsahu, v jakém neodporují t?mto Zvláštním podmínkám pro Obchodníky. Na tyto Zvláštní podmínky pro Obchodníky se vztahuje Definice pojm? v ?l. 2 Podmínek.


Zvláštní podmínky pro Obchodníky a Podmínky jsou sou?ásti Smlouvy o užití Portálu uzav?ené mezi Provozovatelem a Obchodníkem („Smlouva“).


 1. Registrace Obchodníka a uzav?ení Smlouvy
  1. Pouze registrovaný Obchodník m?že umís?ovat Nabídky na Portál. Obchodník provede Registraci v souladu s ?l. 3 Podmínek, p?i?emž odeslání registra?ního formulá?e p?edstavuje nabídku na uzav?ení Smlouvy a bezpodmíne?né potvrzení Registrace Provozovatelem p?edstavuje akceptaci této nabídky. Obdržením potvrzení o Registraci zaslaného Provozovatelem dochází k uzav?ení Smlouvy.
  2. P?edm?tem Smlouvy je závazek Provozovatele poskytovat Obchodníkovi Služby v rozsahu a za podmínek stanovených v Podmínkách a ve Zvláštních podmínkách pro Obchodníky a závazek Obchodníka za poskytování Služeb hradit dohodnutou odm?nu. 1. Zp?ístupn?ní Zboží na Portálu – XML Feed
  1. Umístn?ní Nabídky Zboží na Portál bude provád?no prost?ednictvím pravideln? aktualizovaného datového souboru ve formátu XML, který bude nep?etržit? k dispozici pro automatizovanou aktualizaci Provozovatelem.
  2. Podrobné technické a obsahové podmínky XML Feedu jsou obsaženy na [doplnit] / [budou Obchodníkovi Provozovatelem sd?leny]. Tyto technické a obsahové podmínky XML Feedu netvo?í nedílnou sou?ást Podmínek, a Provozovatel je oprávn?n je m?nit dle technických požadavk? Portálu. O zm?n? technických a obsahových podmínek XML Feedu jsou Obchodníci informování prost?ednictvím Uživatelského ú?tu. Obchodník bere na v?domí, že nesprávné nebo neúplné vypln?ní XML Feedu resp. nedodržení technických a obsahových podmínek Provozovatele pro XML Feed, m?že zp?sobit nesprávné zobrazení Nabídky na Portálu nebo se Nabídka na Portálu nezobrazí v?bec.
  3. Stahování všech dat z E-shopu Obchodníka ve formátu XML Feed probíhá zpravidla jednou denn?, avšak za podmínky, že XML Feedy na internetových stránkách E-shopu Obchodníka spl?ují podmínky technické a obsahové podmínky Provozovatele pro XML Feed. 1. Práva a povinnosti Obchodníka
  1. Obchodník není oprávn?n hodnotit, p?idávat recenze nebo p?ísp?vky ke konkuren?ním E-shop?m, Obchodník?m nebo ke Zboží, které nabízí prost?ednictvím Portálu. Obchodník je dále povinen se zdržet jednání, které by jakýmkoliv zp?sobem poškozovalo jiné Obchodníky, Uživatele nebo Provozovatele.
  2. Obchodník je dále povinen zdržet se p?i vkládání recenzí a reakcí na komentá?e a P?ísp?vky uvád?ní informací a údaj? vzbuzujících u ostatních Oprávn?ných uživatel? nebo t?etích osob dojem, že dané informace uvádí Provozovatel nebo jiná osoba jím pov??ená. Obchodník není oprávn?n zve?ej?ovat a rozši?ovat P?ísp?vky mimo Portál.
  3. V p?ípad?, že dojde k ukon?ení p?edávání informací prost?ednictvím XML Feedu, nedochází k ukon?ení smluvního vztahu mezi Obchodníkem a Provozovatelem; Obchodník je povinen splnit všechny povinnosti, které mu vyplývají ze Smlouvy v??i Provozovateli.
  4. Obchodník se zavazuje uvád?t pravdivé a úplné informace o Zboží a prost?ednictvím Portálu nabízet pouze Zboží aktuáln? dostupné na E-shopu.
  5. Obchodník je povinen udržovat všechny své údaje uvedené v Uživatelském ú?tu aktuální. V p?ípad? jakékoliv zm?ny t?chto údaj? se zavazuje o tomto neprodlen? informovat Provozovatele a sd?lit mu aktuální údaje. Provozovatel nenese odpov?dnost za p?ípadné škody zp?sobené neoznámením zm?ny údaj?. Neoznámení zm?ny údaj? m?že být d?vodem pro do?asné zablokování Uživatelského ú?tu.
  6. Obchodník bere na v?domí, že úhrnná p?edvídatelná újma, jež by mohla vzniknout Obchodníkovi jako následek porušení Smlouvy ze strany Provozovatele, m?že ?init maximáln? ?ástku rovnající se úhrnu odm?n, které Obchodník zaplatil Provozovateli na základ? Smlouvy v pr?b?hu posledních 6 ti kalendá?ních m?síc? p?ed uplatn?ním nároku na náhradu újmy.
  7. Obchodník je dále povinen vyplnit všechny údaje o Zboží požadované pro umístn?ní Nabídky na Portál, zejména kvalitativní parametry Zboží. Provozovatel m?že kontrolovat správnost vypln?ných údaj? o Zboží a p?ípadn? odmítnout umístn?ní Nabídky Zboží na Portál. 1. Práva a Povinnosti Provozovatele
  1. Provozovatel je v p?ípad? porušování povinností stanovených t?mito Zvláštními podmínkami pro Obchodníky a Podmínkami oprávn?n u?init kroky, které zamezí jejich dalšímu porušování ze strany Obchodníka, zejména tím, že zablokuje jeho Uživatelský ú?et.
  2. Provozovatel neodpovídá za správnost údaj? obsažených v XML Feedu. Provozovatel rovn?ž neodpovídá za to, že se Nabídky budou na Portálu správn? zobrazovat, pokud Obchodník nedodrží podmínky pro používání XML Feedu dle ?lánku 2 Zvláštních podmínek pro Obchodníky.
  3. Obchodník dále souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávn?n Uživatelský obsah uložený Obchodníkem na Portál (nap?. popis Zboží, poskytnuté fotografie, atp.) používat v souvislosti s provozováním Portálu a publikovat ve?ejnosti za ú?elem propagace Portálu. 1. Odm?na za Služby a platební podmínky

Služba užívání Portálu je do?asn? provozována Provozovatelem bezplatn?. Obchodník bere na v?domí a souhlasí, že jednostranným rozhodnutím Provozovatele m?že dojít k zpoplatn?ní Služeb. Zpoplatn?ní Služeb bude provedeno zm?nou Podmínek, v?etn? t?chto Zvláštních podmínek pro Obchodníky, v souladu s ?l. 10 Podmínek.


  1. Provozovateli náleží za poskytnutí Služby užívání Portálu odm?na za jednotlivá odchozí kliknutí z Portálu na odkaz stránky E-shopu zobrazené na Portálu za kalendá?ní m?síc („Úhrady za užití Portálu“). Cena za proklik je stanovena ceníkem platným v dob? provedení prokliku zve?ejn?ným na Internetových stránkách.
  2. Úhrady za užití Portálu budou Obchodníky hrazeny formou kreditu. Kreditem se rozumí finan?ní obnos, který Obchodník odešle na zvláštní ú?et vedený Provozovatelem za tímto ú?elem. Obchodník a Provozovatel se dohodli na tom, že minimální ?ástka, kterou lze dobít jako kredit na Uživatelský ú?et Obchodníka dle tohoto odstavce 5.2 ?iní 500 K?. Aktuální výše kreditu Obchodníka bude zobrazena v rámci jeho Uživatelského ú?tu. Obchodník je rovn?ž oprávn?n požadovat od Provozovatele vrácení nevy?erpaného kreditu, p?i?emž minimální výše ?ástky požadované k vrácení nesmí být nižší než 500 K?. Provozovatel po obdržení žádosti o vrácení nevy?erpaného kreditu dle p?edchozí v?ty provede vyú?tování veškerých svých nárok? v??i Objednateli, zejména nárok? na Úhradu za užití Portálu. V p?ípad?, že bude kredit zbývající po provedeném vyú?tování alespo? ve výši požadované Obchodníkem, vyplatí jej Provozovatel p?evodem na ú?et Obchodníka.
  3. Provozovatel je oprávn?n z hodnoty kreditu ode?ítat hodnotu jednotlivých Úhrad za užití Portálu, a to bezprost?edn? poté, co na zaplacení jednotlivé Úhrady za užití Portálu vznikne Provozovateli nárok. Zaplacené Úhrady za užití Portálu budou Provozovatelem Obchodníkovi vyú?továny souhrnn? za uplynulý kalendá?ní m?síc. Provozovatel zašle Obchodníkovi da?ový doklad-fakturu na p?íslušnou ?ástku v elektronické podob? na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském ú?tu.
  4. Obchodník je oprávn?n reklamovat výši fakturované odm?ny do 14 ti dn? od obdržení faktury, p?i?emž p?ílohou reklamace musí být od?vodn?ní reklamace. Po obdržení reklamace Provozovatel vyhodnotí její oprávn?nost a rozhodne o dalším postupu.
  5. Obchodník bere na v?domí a souhlasí s tím, že faktury budou zasílány v elektronické podob?.
  6. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit uve?ej?ování Nabídek na Portálu v p?ípad?, že kredit Obchodníka klesne na nulu. Po dopln?ní hodnoty Kreditu Provozovatel automaticky obnoví uve?ej?ování Nabídek na Portálu. Provozovatel nenese žádnou odpov?dnost za to, že Nabídky nejsou na Portálu uve?ejn?né, ani za p?ípadnou ?asovou prodlevu s jejich znovu uve?ejn?ním v p?ípadech dle první v?ty tohoto odstavce.
  7. V p?ípad? ukon?ení Smlouvy je Obchodník oprávn?n požadovat vrácení celého nevyužitého kreditu. Provozovatel mu ?ástku rovnající se výši nevyužitého kreditu po ode?tení jakýchkoliv dlužných ?ástek poukáže na ú?et, který mu Obchodník za tímto ú?elem sd?lí.
  8. Provozovatel je oprávn?n zpoplatnit využití dalších nadstandardních funkcí Portálu. Informace o zpoplatn?ní v?etn? ceny budou uvedeny u dot?ené funkce a v ceníku.
  9. Obchodník se zavazuje Provozovatele neprodlen? písemn? informovat o skute?nosti, že bylo vydáno rozhodnutí správce dan? o tom, že Obchodník je nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a Zákona o dani z p?idané hodnoty. Toto oznámení je Obchodník povinen zaslat Provozovateli obratem po doru?ení takového rozhodnutí správce dan? bez ohledu na to, zda toto rozhodnutí již nabylo právní moci.
  10. Obchodník se zavazuje Provozovatele neprodlen? písemn? informovat o existenci pravomocného rozhodnutí správce dan? o tom, že Obchodník je nespolehlivým plátcem dan? ve smyslu ustanovení § 106a Zákona o dani z p?idané hodnoty, o zrušení takového rozhodnutí správce dan? a o rozhodnutí správce dan?, že Obchodník již není nespolehlivým plátcem ve výše uvedeném smyslu.
  11. V p?ípad?, že bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o tom, že Obchodník je nespolehlivým plátcem nebo Provozovatel usoudí, že se m?že dostat do pozice ru?itele ve smyslu ustanovení § 109 Zákona o dani z p?idané hodnoty, z titulu toho, že v okamžiku uskute?n?ní zdanitelného pln?ní v?d?l, v?d?t m?l a mohl, že da? z p?idané hodnoty nebude / nem?že být Obchodníkem zaplacena (bez ohledu na to, zda byl Obchodníkem jako ru?itelem k úhrad? vyzván ?i nikoli), je Provozovatel oprávn?n ve smyslu ustanovení § 109a Zákona o dani z p?idané hodnoty podle vlastního uvážení uhradit da? z p?idané hodnoty za zdanitelná pln?ní správci dan? za Obchodníka; touto úhradou se bez dalšího odm?na v?etn? dan? z p?idané hodnoty snižuje o ?ástku dan? z p?idané hodnoty.
  12. Veškeré odm?ny v ceníku Služeb jsou uvedeny bez dan? z p?idané hodnoty, která bude vy?íslena na p?íslušných da?ových dokladech zákonem stanoveným zp?sobem.
  13. Aktuální ceník Služeb bude uve?ejn?n na Internetových stránkách. Provozovatel je oprávn?n ceník Služeb jednostrann? m?nit. Pro jednostrannou zm?nu ceníku se odpovídajícím zp?sobem použije ?lánek 10 Podmínek.


 1. Trvání a ukon?ení Smlouvy
  1. Smlouva nabývá platnosti a ú?innosti jejím uzav?ením v souladu s ?lánkem 1.1 Zvláštních podmínek pro Obchodníky. Smlouva se uzavírá na dobu neur?itou.
  2. Smlouvu je možné ukon?it písemn? nebo elektronicky, a to dohodou stran Smlouvy, výpov?dí nebo odstoupením. Pro ú?ely Smlouvy se za podstatné porušení považuje zejména, nikoliv však výlu?n? (i) prodlení Obchodníka se zaplacením odm?ny delší než 30 dní, (ii) opakované porušení povinností Obchodníka vyplývajících ze Smlouvy p?es výzvu Provozovatele, (iii) neodstran?ní d?sledk? porušení povinnosti Obchodníka vyplývajících ze Smlouvy p?es výzvu Provozovatele.
  3. Provozovatel a Obchodník mohou vypov?d?t Smlouvu kdykoliv, a to i bez uvedení d?vodu, s výpov?dní dobou v délce 7 kalendá?ních dn?. Výpov?dní doba po?íná b?žet v den následující po dni doru?ení výpov?di. Podmínkou ukon?ení Smlouvy výpov?dí je úplné zaplacení všech pohledávek vzniklých ze Smlouvy do doby ú?innosti výpov?di.
  4. Ukon?ením Smlouvy není dot?eno právo Provozovatele na zaplacení odm?ny ani nárok na zaplacení vzniklé újmy. V p?ípad? ukon?ení Smlouvy z jakéhokoliv d?vodu je Provozovatel oprávn?n zablokovat nebo zrušit Uživatelský ú?et.


 1. Záv?re?ná ustanovení
  1. Smlouva, v?etn? Podmínek a Zvláštních podmínek pro Obchodníky, obsahuje úplné ujednání Provozovatele a Obchodníka o p?edm?tu Smlouvy a všech náležitostech, které Provozovatel a Obchodník m?li a cht?li ve Smlouv? ujednat, a které považují za d?ležité pro závaznost Smlouvy, a nahrazuje veškeré p?edchozí dohody mezi Provozovatelem a Obchodníkem související s p?edm?tem Smlouvy. Žádný projev v?le Provozovatele a Obchodníka u?in?ný p?i jednání o Smlouv? ani projev v?le u?in?ný po uzav?ení Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s ú?elem Smlouvy, Podmínek a Zvláštních podmínek pro Obchodníky.
  2. Zvláštní podmínky pro Obchodníky v?etn? všech jejich sou?ástí jsou platné na dobu neur?itou a nabývají ú?innosti od 16.7.2015.
  3. Provozovatel je oprávn?n jednostrann? m?nit tyto Zvláštní podmínky pro Obchodníky. Pro jednostrannou zm?nu t?chto Zvláštních podmínek pro Obchodníky se použije ustanovení ?l. 10 Podmínek.
  4. Vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Oprávn?ného uživatele neupravená t?mito Zvláštními podmínkami pro Obchodníky se ?ídí právním ?ádem ?eské republiky, zejména Ob?anským zákoníkem.
  5. Provozovatel a Obchodník se zavazují, že veškeré p?ípadné spory vzniklé p?i pln?ní Smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou ?ešit dohodou. Pokud Provozovatel a Obchodník nevy?eší vzájemné spory smírnou cestou, budou tyto spory rozhodovány s kone?nou platností u Rozhod?ího soudu p?i Hospodá?ské komo?e ?eské republiky a Agrární komo?e ?eské republiky podle jeho ?ádu jedním rozhodcem jmenovaným p?edsedou Rozhod?ího soudu.P?ÍLOHA – SEZNAM ZPRACOVATEL? OSOBNÍCH ÚDAJ?

Služba Google Analytics, poskytovaná spole?ností Google, Inc. Www.google.com

Cloud Master Internet, s.r.o. www.master.cz