Podmínky používání internetových stránek

Vítáme vás na internetových stránkách www.kvalt.cz („internetové stránky“). Internetové stránky jsou bezplatn? ve?ejn? p?ístupné a jejich užívání se ?ídí t?mito podmínkami pro používání internetových stránek („podmínky“).

200

Lukáš Neterda

19:14 10.02.2016

Podmínky používání internetových stránek

Vítáme vás na internetových stránkách www.kvalt.cz („internetové stránky“). Internetové stránky jsou bezplatn? ve?ejn? p?ístupné a jejich užívání se ?ídí t?mito podmínkami pro používání internetových stránek („podmínky“).


Provozovatelem t?chto internetových stránek je obchodní spole?nost PORTÁL kvalt.cz s.r.o., se sídlem Polská 1673/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2, I?O: 01840592, zapsaná v obchodním rejst?íku vedeném M?stským soudem v Praze pod sp.zn. C 212388 („provozovatel“), která je oprávn?na vykonávat veškerá práva k t?mto internetovým stránkám.


Vstupem na tyto internetové stránky a jejich použitím potvrzujete, že jste tyto podmínky ?etli, že jste jim porozum?li, a vyjad?ujete sv?j souhlas se všemi podmínkami a ustanoveními uvedenými v t?chto podmínkách a zavazujete se je dodržovat.


Zp?sob používání

Užívat internetové stránky jinak než pro osobní pot?ebu nebo vnit?ní pot?ebu právnické osoby (jak celek, tak i jednotlivé sou?ásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá p?edchozímu písemnému souhlasu ze strany provozovatele.


Zavazujete se, že se p?i používání internetových stránek budete ?ídit obecn? závaznými právními p?edpisy, dobrými mravy a t?mito podmínkami a nebudete jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatních uživatel? internetových stránek. Dále se zavazujete, že zejména nebudete zasahovat do bezpe?nosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek nebo je jinak zneužívat ?i m?nit jejich obsah.


Ochrana práv duševního vlastnictví

Provozovatel upozor?uje, že veškerý obsah stránek tvo?ící textové dokumenty a multimediální prvky, jako jsou texty, kresby, grafiky, design, loga, ikony, obrázky, ukázky audio a video, fotografie, programy a technologie, jakož i internetové stránky jako celek, v?etn? jejich rozvržení a grafického designu, podléhají právní ochran? podle zákona ?. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm?n? n?kterých zákon?, ve zn?ní pozd?jších p?edpis? (autorský zákon) a dle dalších obecn? závazných právních p?edpis?.


Tyto internetové stránky a jejich obsah nesmí být bez p?edchozího písemného souhlasu provozovatele žádným zp?sobem užívány, zejména rozmnožovány, rozši?ovány nebo m?n?ny, p?ípadn? p?ekládány nebo jinak upravovány jakýmkoli jiným zp?sobem. Obsah a materiály ur?ené ke stahování se smí rozmnožovat nebo stahovat pouze pro nekomer?ní osobní užití. Obsah internetových stránek m?že také z?ásti nebo zcela podléhat práv?m t?etích osob.


V p?ípad? neoprávn?ného užití obsahu internetových stránek m?že provozovatel nebo jiná oprávn?ná osoba uplatnit svá práva z takového porušení bez jakýchkoliv omezení.


Omezení odpov?dnosti provozovatele

Obsah internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neru?í za správnost, úplnost a aktuálnost informací uvedených na t?chto internetových stránkách. Prezentace zboží nebo služeb na internetových stránkách se nepovažuje za návrh dodat zboží nebo poskytnout službu ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona ?. 89/20012 Sb., ob?anský zákoník, ve zn?ní pozd?jších p?edpis? a provozovatel tedy není obsahem internetových stránek jakkoliv vázán.


Provozovatel nenese žádnou odpov?dnost za jakékoliv škody, ušlý zisk nebo nemajetkovou újmu, které uživatel?m mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek.


Provozovatel také nenese žádnou odpov?dnost za obsah umíst?ný na internetových stránkách t?etí stranou, reklamu, pop?. jinou formu propagace provád?nou jakoukoliv t?etí stranou prost?ednictvím t?chto internetových stránek.


Tyto internetové stránky mohou odkazovat na jiné stránky, které nejsou provozovány provozovatelem. Provozovatel nenese odpov?dnost za obsah stránek, na které je odkazováno, a odkázání neznamená schválení t?chto stránek ze strany provozovatele. Provozovatel nemá kontrolu nad obsahem odkazovaných stránek a nenese odpov?dnost za žádné následky jakkoliv vyplývající z použití odkaz? nebo jiných internetových stránek.


Upozor?ujeme vás, že d?v?rnost korespondence zasílané prost?ednictvím sít? Internet nelze zaru?it. Proto souhlasíte s tím, že jakékoli informace, které poskytnete provozovateli prost?ednictvím internetových stránek, nebudou považovány za d?v?rné nebo jinak chrán?né informace. Provozovatel zajiš?uje bezpe?nost a d?v?rnost komunikace standardními technickými prost?edky.


Ochrana osobních údaj?

Ve v?tšin? p?ípad? m?žete používat tyto internetové stránky bez poskytnutí osobních údaj? podle zákona ?. 101/2000 Sb., o ochran? osobních údaj? a zm?n? n?kterých zákon?, ve zn?ní pozd?jších p?epis? („ZOOÚ“).


Naproti tomu p?ístup do n?kterých ?ástí internetových stránek a/nebo jejich používání za ú?elem využití n?kterých služeb (nap?. kontaktní formulá?, p?ispívání do diskuzních vláken, p?idávání komentá?? a hodnocení), mohou být ze strany provozovatele podmín?né poskytnutím ur?itých osobních údaj? nebo jiných údaj? o uživateli. P?itom není vylou?ené, že bez poskytnutí uvedených osobních údaj? a/nebo jiných údaj? nebude možné poskytnutí požadované služby ze strany provozovatele.


Vstupem na internetové stránky a jejich použitím prohlašujete, že všechny informace a osobní údaje poskytujete prost?ednictvím internetových stránek dobrovoln?.


Souhlasíte, že v p?ípad?, že poskytnete osobní údaje prost?ednictvím internetových stránek, tyto mohou být využité v rozsahu a za ú?elem, ke kterému byly provozovateli poskytnuty, a to pro (i) poskytování služeb prost?ednictvím internetových stránek a pln?ní smluvních povinností, (ii) registraci na internetových stránkách a vedení uživatelských ú?t?, (iii) reklamní, marketingové a obchodní ú?ely a (iv) analytické a statistické ú?ely, a to na maximální dobu 5 let nebo do odvolání souhlasu, pokud právní p?edpisy nevyžadují delší dobu zpracování.


Zpracovávané osobní údaje budou zahrnovat titul, jméno a p?íjmení, adresu bydlišt?, obchodní firmu, identifika?ní ?íslo, sídlo, da?ové identifika?ní ?íslo, adresu elektronické pošty a telefonní ?íslo.


Zpracování osobních údaj? bude spo?ívat zejména ve shromaž?ování, ukládání na nosi?e informací, t?íd?ní, používání, p?edávání a uchovávání osobních údaj? automatizovan? a p?ípadn? i manuáln? tak, aby tato ?innost odpovídala výše uvedeným ú?el?m zpracování.


Osobní údaje budou zpracovávány provozovatelem samostatn? nebo prost?ednictvím n?kterého dalšího zpracovatele, který je uveden v p?íloze t?chto podmínek.


Uživatel má právo p?ístupu k osobním údaj?m dle § 12 ZOOÚ a právo na opravu osobních údaj?, jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 ZOOÚ. V p?ípad?, že uživatel zjistí nebo se bude domnívat, že Provozovatel p?ípadn? zpracovatel provádí zpracování osobních údaj? v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života a/nebo v rozporu s právními p?edpisy zejména se ZOOÚ, m?že v souladu s ustanovení § 21 ZOOÚ požádat provozovatele p?ípadn? zpracovatele o vysv?tlení, p?ípadn? o odstran?ní vzniklého stavu, tj. zejména o blokování, provedení opravy, dopln?ní ?i likvidaci svých osobních údaj?.


Provozovatel p?ijal organiza?n?-technická opat?ení, která zajiš?ují maximální možnou ochranu zpracovávání osobních údaj? p?ed neoprávn?ným p?ístupem nebo p?enosem, p?ed jejich ztrátou nebo zni?ením, jakož i p?ed možným zneužitím.


Cookies a IP adresy

Provozovatel používá v rámci provozu internetových stránek soubory „cookies“ a další technologie Cookies jsou soubory, které si ukládají informace o pevném disku nebo o prohlíže?i. Dále nap?íklad umož?ují, aby internetové stránky poznaly, že jste je již navštívili. Cookies nám pomáhají porozum?t tomu, které ?ásti internetových stránek jsou nejpopulárn?jší, na které stránky chodí uživatelé nej?ast?ji a kolik ?asu tam tráví. Cookies nap?íklad umož?ují zajistit, aby informace, které se zobrazí p?i p?íští návšt?v? na internetových stránkách, odpovídaly uživatelským preferencím. Prohlíže? m?že být nastaven tak, aby p?ijímal všechny cookies, odmítal všechny cookies, nebo oznámil, když je zaslán soubor cookies. V p?ípad?, že nastaví sv?j internetový prohlíže? na p?ijímání cookies, vyjad?ujete tím sv?j souhlas s ukládáním t?chto soubor? na svém pevném disku nebo prohlíže?i. Uživatel má rovn?ž možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do koncových za?ízení nap?íklad pomocí funkce anonymního prohlížení. Upozor?ujeme, že internetové stránky jsou navrženy tak, aby pracovali s využitím cookies, a jakékoliv jejich vy?azení z provozu m?že ovlivnit používání internetových stránek a znemožnit jejich plné využití. Soubory cookies nesdílíme s t?etí stranou ani zpracovateli dat.


Oprávn?ný uživatel je dále srozum?n a souhlasí s tím, že provozovatel m?že používat v rámci provozu internetových stránek a pro ú?ely popsané výše soubory „cookies“ pat?ící spole?nosti Google Inc. V takovém p?ípad? se používání soubor? „cookies“ ?ídí podmínkami spole?nosti Google Inc. dostupnými v anglickém jazyce na https://support.google.com/analytics/answer/600424....


Dalším užíváním našich internetových stránek uživatel vyjad?uje sv?j souhlas s umíst?ním soubor? „cookies“ na svém po?íta?i / za?ízení. Také potvrzujete souhlas s tím, že k t?mto soubor?m a informacím budeme mít p?ístup.


Provozovatel je také oprávn?n sledovat a uchovávat IP adresy uživatel?, které identifikují po?íta? nebo za?ízení prost?ednictvím kterého uživatel vstupuje na internetové stránky. IP adresy mohou být p?edány subjekt?m uvedeným v sekci seznam zpracovatel? osobních údaj?.


Záv?re?ná ustanovení

Zve?ejn?ní jakýchkoliv údaj? a informací na t?chto internetových stránkách, s výjimkou t?chto podmínek a Podmínek užití portálu kvalt.cz, nemá povahu žádného právního jednání sm??ujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých p?ípadech výslovn? uvedeno jinak.


Aktuální zn?ní t?chto podmínek bude uve?ejn?no na internetových stránkách. Provozovatel je oprávn?na kdykoliv tyto podmínky a veškeré jiné informace obsažené na t?chto internetových stránkách zm?nit. Provozovatel m?že rovn?ž kdykoliv bez upozorn?ní m?nit produkty nebo služby popsané na t?chto internetových stránkách. P?ístupem na tyto internetové stránky vyjad?ujete sv?j souhlas s aktuálním zn?ním podmínek.


Podmínky užívání stránek jsou platné na dobu neur?itou a nabývají ú?innosti dne 16.7.2015.


P?ÍLOHA – SEZNAM ZPRACOVATEL? OSOBNÍCH ÚDAJ?

Služba Google Analytics, poskytovaná spole?ností Google, Inc. Www.google.com

Cloud Master Internet, s.r.o. www.master.cz