Blog

 • Zdraví fitnes

  Vitamin D, chřipka a koronavirus

  Všichni známe klasické přísloví „Kam nechodí slunce tam chodí lékař“ a tento článek objasní důvod. Klasické chápání chřipky jako přenosné nemoci způsobené virem je nejspíše nesprávné, nižší odolnost vůči viru (i koronaviru) je jen projev (většinou sezónního) nedostatku vitaminu D. Za zmínku stojí, že i jiné virové a bakteriální nemoci, jsou výrazně zhoršeny nedostatkem vitaminu D.

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  14:22 04.05.2020
 • Zdraví fitnes

  Horméza, hormetický efekt, co tě nezabije to tě posílí

  Jak jsme si už popsali v článku o stárnutí, rozhodující je pro tělo signalizace nikoliv přímý efekt akcí. V článku o stárnutí jsme zmínili případ cvičení, kalorické restrikce a chladu. Celá řada impulsů, které jsou v přílišné dávce negativní, fungují v malé jako důležitý pozitivní signál, Společný název pro tento efekt je hormetický efekt, horméza.

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  16:05 02.07.2018
 • Anti-Aging

  Proč existuje stárnutí? Demografická teorie stárnutí

  Stárnutí a anti-aging je fenomén který, hýbe odpradávna společností. Přesto věda nedokázala přijít s vysvětlující teorií . Skutečnost je taková, že u lidí dochází procesy stárnutí k cílené autodestrukci, nikoliv k opotřebení nebo vysílení. V principu stejné autodestrukci jako u jiných živočišných druhů, ze stejných tj. demografických důvodů.

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  15:51 17.06.2018
 • Zdraví fitnes

  Jak chápat základy biologie a medicíny pro hodnocení kvality

  Pro hodnocení kvality je ur?itý model biomedicínského sebepoznání nutný, nebo? kvalita je vztažena k osob? konzumenta. Zde vám p?inášíme obecnou teorii biologie a medicíny, která se krystalizuje z nejnov?jších výzkum?, ale paradoxn? i prastarých pozorování. Cílem je vytvo?it ucelený výklad, který by dával smysl, p?im??en? vystihuje realitu a pomáhá vysv?tlit biologické jevy a jejich p?í?inné souvislosti a praktické d?sledky. Korektní chápání evoluce je pro orientaci v biologie a zdraví nepostradatelné. Tento fakt vystihuje citát „Nic v biologii/medicin? nedává smysl, pouze ve sv?tle evoluce“.

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  22:58 25.05.2018
 • Tuky a oleje

  Problém s polynenasycenými mastnými kyselinami, ?eho je málo a ?eho moc?

  Jak mít jasno v problematice tuk?? Co z toho vyplývá pro naše každodenní zdraví? Jak je to s ?epkovým olivovým olejem a ostatními oleji a tuky? A hlavn? pro? a jaké jsou p?esn?jší mechanizmy. Pokusíme se problematiku kompletn? vysv?tlit.

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  20:29 29.01.2018
 • ?ervená vína

  Zdravotní p?ínosy vína p?evažují nad riziky

  Je víno zdravé nebo zdraví ohrožuje? V prvním ?lánku jsme ukázali jak aditiva a komercionalizace ud?lali z b?žn? dostupného vína nezdravou pr?myslovou potravinu. Nyní se podíváme na to, ?ím je tradi?ní víno zdravé a co ?íkají r?zné studie.

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  23:23 10.01.2018
 • Tuky a oleje

  Semena, semenné oleje a tuky (díl 1)

  Módní tvrzení ohledn? prosp?šnosti zvýšení p?íjmu polynenasycených mastných kyselin je nesmyslné, historicky naopak došlo v n?kolika desetiletích k expanzi z 15g/den na 40g/den (data z USA), ale konzumované mastné kyseliny jsou nevhodné struktury a kvality viz dále. V tom je celý problém.

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  13:38 10.10.2017
 • ?ervená vína

  Jak velkoprodukce m?ní víno

  Víte skute?n? co je v lahvi vína? Je víno zdravé nebo zdraví ohrožuje? V této sérii se podíváme na to jak se víno stalo z tradi?ního produktu komercionalizovanou komoditou, a podíváme se na p?ínosy a rizika konzumace vína.

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  18:47 30.09.2017
 • Trezory na vybavení bytu a chaty

  Trezor na vybavení domácnosti, chaty, dílny

  V?tšina lidí nesprávn? vnímá trezor jako n?co co je v bankách a do ?eho se dává pouze vysoká hotovost a zlato. Další nesprávnou p?edstavou je, že p?edm?ty, co se prodávají v hobby marketech jako r?zné plechové sejfy, poskytují dostate?nou ochranu pro daný ú?el.

  670
  Expert

  Václav Brnka

  11:59 30.06.2017
 • ?ešení pokut

  Tohle je zem? plná fízl? a my to musíme platit! Nebo ne?

  Od zavedení kontroverzního bodového systému to jde s touhle zemí totáln? do kopru. N?jakým t?žko uchopitelným, ale spolehliv? úpln? perverzním cyklickým procesem sm??uje stát k ?ím dál drakoni?t?jším, zcela nep?im??eným a extrémistickým postup?m v??i svému obyvatelstvu. A nejvíce je to vid?t u kategorie t?ch nejohrožen?jších – ?idi??.

  650
  Expert

  Erik Sedlá?ek

  07:13 20.06.2017
 • Outdoor

  Vrstvené oblékání

  V dnešní dob? existuje nep?eberné množství r?zných typ? outdoorových výrobk? od spodního prádla po?ínaje, až po membránové oble?ení r?zných kvalit kon?e. N?kte?í zákazníci v poslední dob? sice v?nují pozornost funk?nímu prádlu a membránovému oble?ení, ale jen malé procento z nich v?nuje pozornost i dalším vrstvám a vzájemnému funk?nímu propojení jako celku.

  1000
  Expert

  Roman Knížek

  23:51 03.11.2016
 • Olivové oleje

  Extra virgin olivový olej, co to znamená

  Ozna?ení extra virgin olivový olej je p?íliš benevolentní. Sleduje sice správné ukazatele, ale nastavuje hodnoty p?íliš benevolentn?. Je to patrn? výsledek tlaku velkých výrobc?, aby mohli jako extra virgin prodávat skoro cokoliv.

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  22:54 14.08.2016
 • Olivové oleje

  Olivové oleje (virgin a extra virgin), výb?r.

  Extra virgin olivový olej je sice vysoce kvalitní potravina, ale rozdíly v kvalit? jsou tak obrovské, že koupit kvalitu, bez rešerše internetu je loterie. V tomto oboru p?sobí velké firmy, které míchají oleje r?zných p?vod? a kvalit. Mají ale zna?ku, marketing a logistiku takže jsou v sítích obchod?. Kdo naopak ?asto živo?í jsou p?stitelé, kte?í dbají na kvalitu nicmén? ceny jim ni?í tyto koncerny. Tratí zákazník, který dostává nep?íliš kvalitní produkt.

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  23:30 01.08.2016
 • Respirátory

  Jak vybírat respirátor

  Jak a kdy používat respirátory proti prachu? Pokud budeme provád?t intenzivní pohyb v málo zamo?eném prost?edí, preferujeme malý dýchací odpor, jinak preferujeme vysokou filtra?ní ú?innost. Klasifikace FFP1 snižuje množství vdechovaných ?ástic na 20procent FFP2 na 5 procent a FFP3 na 2 a mén? procent.

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  10:30 20.07.2016
 • Slune?ní brýle

  Slune?ní brýle, zákulisí monopolu

  Prakticky všechny znám?jší zna?ky slune?ních brýlí vyrábí jedna málo známá firma (Luxottica). Navíc ovládá více ?i mén? vertikálu prodeje. Ve spot?ebitelích tak vzniká iluze, že si mohou koupit bu? kvalitní brýle za ?ádov? tisíce korun, nebo nejistý produkt z tržnice (internetu). Realita je ale taková, že za ?ádov? stokoruny jsou k dostání produkty, které funk?n? rádoby luxusní brýle p?ed?í. Za ?ádov? více produkty spl?ující náro?né vojenské normy.

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  22:05 05.07.2016
 • Slune?ní brýle

  Slune?ní brýle, co jsou a k ?emu

  Slune?ní brýle mají pouze omezený okruh smysluplného užití, kupují se extrémn? p?edražené zna?ky a neexistuje pov?domí jaké parametry mají spl?ovat, v lepším p?ípad? se ví pouze o UV filtraci. P?itom existují jasn? definované normy a kvalitní i cenov? dostupné produkty, které je spl?ují.

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  20:48 05.07.2016
 • Respirátory

  Funkce respirátor? a roušek proti pevným ?ásticím

  Existuje ?ada situací a míst, kde se vyskytuje zvýšená koncentrace prachových ?ástic proti kterým je dobré se n?jak chránit. Jedná se o prach ve m?st?, zejména z intenzivní dopravy a pr?myslové ?innosti, aerosoly pesticid? z post?ik? polí, park? a železni?ních svršk?, viry a bakterie, prach zp?sobený pracovní ?inností spalovacími procesy...

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  23:17 15.05.2016
 • Potraviny

  Kvalita potravin, co to je

  Kvalita potravin bývá zam??ována s nezávadností, spln?ním r?zných norem, získáním ocen?ní nebo ozna?ení. Samotný pojem kvalita si zaslouží lepší definici.

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  01:42 22.02.2016